ank.gr Logo

photo slider image 1photo slider image 3photo slider image 2


Στήριξη της επιχειρηματικότητας λόγω της πανδημίας του COVID-19

Εξαιτίας των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19 το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων προέβη στην ενεργοποίηση δράσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.

περισσότερα ...

Έκτακτα μέτρα για την ανάσχεση της μετάδοσης του COVID-19

Σε συνέχεια της από 03.04.2020 και με Α.Π.: 1943/Β2/324 επιστολής οδηγιών της ΕΥΔ-ΕΠΑΝΕΚ, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι: 1.Αναστέλλονται οι επιτόπιες επαληθεύσεις, για όσο χρονικό διάστημα παραμένει η κρίση στην οποία έχει εισέλθει η χώρα μας εξαιτίας του ιού Covid-19. Η επανέναρξη της διενέργειας επιτόπιων επαληθεύσεων, θα λάβει χώρα μετά από ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ-ΕΠΑΝΕΚ. 2.Αιτήματα τελικής επαλήθευσης για τα οποία δεν έχει ακόμη διενεργηθεί ο επιτόπιος έλεγχος δύναται να αποσυρθούν, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων εκάστης Πρόσκλησης, μετά από την υποβολή Υ/Δ, από πλευράς δικαιούχου προς την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης, υπογραφή του/των Νόμιμου/μων εκπροσώπου/ων και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής. Απλό αίτημα μέσω email δεν γίνεται αποδεκτό. Δεκτές γίνονται και οι Υ/Δ που καταρτίζονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dilosi.services.gov.gr/. 3.Οι δικαιούχοι μετά την ακύρωση του αιτήματος τελικής επαλήθευσης έχουν το δικαίωμα επανυποβολής αιτήματος για ενδιάμεσο έλεγχο, με όριο μέχρι το 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες). 4.Η αποστολή αιτημάτων καταβολής ενίσχυσης, τροποποιήσεων, ερωτημάτων, δικαιολογητικών εκταμίευσης, κ.λπ., θα πρέπει να γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση info@ank.gr με κοινοποίηση στο email του υπευθύνου δράσης, (το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε από εδώ: https://www.ank.gr/contact) καθώς και κοινοποίηση στο email του αρμόδιου στελέχους (ελεγκτή/αξιολογητή) εφόσον το αίτημα έχει ανατεθεί και πρόκειται για συμπληρωματικά δικαιολογητικά. Το μήνυμα θα αναφέρει υποχρεωτικά τον Κωδικό του έργου στο θέμα του καθώς και το είδος του αιτήματος (αίτημα ενδιάμεσης ή τελικής καταβολής ενίσχυσης, αίτημα τροποποίησης, δικαιολογητικά 1ης ή 2ης ή τελικής εκταμίευσης, κλπ). Η ταχυδρομική αποστολή είναι αποδεκτή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για ειδικούς λόγους όπου δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή

περισσότερα ...

Διευκόλυνση ρευστότητας επιχειρήσεων σε περίοδο COVID – 19

Με βάση τη διαμορφούμενη μέχρι σήμερα κατάσταση, αλλά και το στόχο μας να μετακυλησθεί ρευστότητα στην αγορά, ο ΕΦΕΠΑΕ απευθύνει πρόταση προς τους δικαιούχους των δράσεων ευθύνης του.

περισσότερα ...

Οριζόντια αναστολή όλων των δεσμευτικών προθεσμιών για 12 Δράσεις

περισσότερα ...

Διευκρινίσεις υποβολής δικαιολογητικών εκταμίευσης στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διευκρινίσεις υποβολής δικαιολογητικών εκταμίευσης στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ. ΝΕΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 3-4-2020 Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική και επιχειρησιακή ευθύνη στην Περιφέρεια Κρήτης λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω του κορωνοϊου στη λειτουργία των επιχειρήσεων και με σκοπό τη διευκόλυνση της έγκαιρης ρευστότητας των επιχειρήσεων διευκρινίζει σε σχέση με την αποστολή των δικαιολογητικών εκταμίευσης από τους Δικαιούχους των Δράσεων στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ τα εξής: A.Εφόσον το σύνολο των δικαιολογητικών εκδίδεται ηλεκτρονικά (π.χ. Φορολογική ενημερότητα από taxisnet– όχι πρωτότυπη από ΔΟΥ, Ασφαλιστική ενημερότητα από ηλεκτρονικό σύστημα ΙΚΑ, Υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov ή με ψηφιακή υπογραφή, Βεβαιώσεις Πρωτοδικείων από την πλατφόρμα gov.gr ή από άλλη ηλεκτρονική πλατφόρμα) και δεν υφίσταται διαφορετικό πρωτότυπο, τότε ο Δικαιούχος δύναται να τα αποστείλει στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ηλεκτρονικά στο info@ank.gr με κοινοποίηση στο email του ελεγκτή με την υποχρέωση να αναφέρει τον Κωδικό του έργου και το είδος της εκταμίευσης (ενδιάμεση/τελική) για τα δικαιολογητικά που αποστέλλει. B.Εφόσον μέρος ή το σύνολο των δικαιολογητικών εκδίδεται πρωτότυπα από υπηρεσίες, όπου προσέρχεται ο Δικαιούχος (π.χ. Υ.Δ. Ν1599/86 με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ – Αστυνομία, Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου, Πρωτότυπη Φορολογική ενημερότητα από ΔΟΥ και όχι από το taxisnet, κ.λ.π.) τότε ο Δικαιούχος υποχρεωτικά τα αποστέλλει έγχρωμα σκαναρισμένα μέσω email στο info@ank.gr με κοινοποίηση στο email του ελεγκτή με την υποχρέωση να αναφέρει τον Κωδικό του έργου και το είδος της εκταμίευσης (ενδιάμεση/τελική) για τα δικαιολογητικά που αποστέλλει.

περισσότερα ...

Ενημέρωση για τις Δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, αναφορικά με τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι οι ενισχύσεις που θα δοθούν στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημικής κρίσης του Κορονοϊού COVID -19, και ειδικότερα η ενίσχυση των 800 ευρώ για πληττόμενους ΚΑΔ και η επιταγή κατάρτισης των 600 ευρώ για επιστήμονες, θα εξαιρούνται των περιορισμών που τίθενται για τις Δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του ΕΠΑνΕΚ (Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Α & Β κύκλος, Νεοφυής Επιχειρηματικότητα), σύμφωνα με τις οποίες δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

περισσότερα ...

Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» με Κωδικό ΟΠΣ 013KE

περισσότερα ...

Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτoαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος» με Κωδικό ΟΠΣ 010ΚΕ

περισσότερα ...

Τελικός Βαθμολογικός Πίνακας των Περιφερειών σε Μετάβαση (Δ. Μακ, Ιόνια, Β. Αιγαίο, Πελοπόννησος, Κρήτη) της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»

περισσότερα ...
Σελίδες : 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758

Ανακοίνωση
Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΣΠΑ 2007 – 2013)
Πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων
EFEPAE -  κεντρική σελίδα
Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Ευρώπη στην περιοχή μου
Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων
Ίδρυση Τουρισμός
Πτυχιούχοι Β κύκλος
Ποιοτικός
Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
Επιχειρούμε Έξω
Ψηφιακό Βήμα
Ψηφιακό Άλμα
banner epix
gen-nea-epanek