ank.gr Logo

photo slider image 2photo slider image 3photo slider image 1


Δελτίο Τύπου - Δράση «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020.

περισσότερα ...

Τι ισχύει για τους κανόνες σώρευσης για τα μέτρα στήριξης στο πλαίσιο των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι σε σχέση με τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, σε ό,τι αφορά τους κανόνες σώρευσης για τους συμμετέχοντες, ισχύουν τα εξής: 1. Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19: υπάγονται στο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων. Το όριο ενίσχυσης είναι 800.000 ευρώ και χορηγείται βάσει του προσωρινού πλαισίου (κεφ.3.1) για τις άμεσες επιχορηγήσεις. Στο όριο συνυπολογίζονται τυχόν άλλες ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση σε επίπεδο ομίλου με το ίδιο κεφάλαιο 3.1 του προσωρινού πλαισίου. 2. Εγγυήσεις νέων δανείων κεφαλαίων κίνησης για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις – Εγγύηση 80% για κάθε δάνειο κεφαλαίου κίνησης και επιδότηση της προμήθειας εγγύησης έως και 100%: υπάγονται στο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων. Όριο ενίσχυσης για την επιδότηση προμήθειας εγγύησης, βάσει του προσωρινού πλαισίου (κεφ. 3.1) για τις άμεσες επιχορηγήσεις, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω. Για το χορηγηθέν δάνειο δεν υφίσταται κανονιστικό όριο πέραν των αναφερομένων στη σχετική πρόσκληση. 3. Νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ: υπάγονται στον Κανονισμό de minimis. Όριο ενίσχυσης λόγω μειωμένου επιτοκίου έως 200.000 ευρώ (100.000 ευρώ για εμπορευματικές μεταφορές) την τριετία σε επίπεδο επιχειρηματικού ομίλου, βάσει του ισχύοντος κανόνα de minimis (Κανονισμός ΕΕ 1407/2013). Δεν σωρεύει με τις ενισχύσεις του προσωρινού πλαισίου, αλλά μόνο με άλλες ενισχύσεις de minimis. (πηγή: Δελτίο Τύπου Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων). Τέλος, η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ σας ενημερώνει ότι οι ενισχύσεις που θα δοθούν στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημικής κρίσης του Κορωνοϊού (COVID -19), θα εξαιρούνται των περιορισμών που τίθενται στις Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ, ως προς την συμμετοχή του Δικαιούχου σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα π

περισσότερα ...

Παράταση προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

περισσότερα ...

Αρση αναστολής των δεσμευτικών προθεσμιών του ΕΠΑνΕΚ

Επιδιώκοντας την ταχεία επανενεργοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας και την επιτάχυνση των διαδικασιών προς όφελος των δικαιούχων ανακοινώνεται η άρση της αναστολής των δεσμευτικών προθεσμιών που είχε δημοσιευθεί στις 24/3/2020, με αναδρομική ισχύ από 01/02/2020, για 12 Δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας του ΕΠΑνΕΚ, λόγω της πανδημικής κρίσης COVID19. Πλέον για όλες τις ενέργειες που είχαν ανασταλεί, ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών τους ορίζεται η 12η/06/2020. Διευκρινίζεται ότι τα χρονικά ορόσημα που τίθενται στις προσκλήσεις των Δράσεων και αφορούν ειδικά στην υποβολή αιτήματος πιστοποίησης/επαλήθευσης, καθώς και αιτήματος ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου, μετακυλίονται για ίσο χρονικό διάστημα όσο αυτό της αναστολής, ήτοι από 01/02/2020 έως και 11/6/2020. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους και δικαιούχους ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ένταξης και υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων καθώς και των εκταμιεύσεων επιχορήγησης το ταχύτερο δυνατό».​

περισσότερα ...

Άρση της αναστολής προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ

περισσότερα ...

Έκτακτα μέτρα για την ανάσχεση της μετάδοσης του COVID-19

Σε συνέχεια της από 03.04.2020 και με Α.Π.: 1943/Β2/324 επιστολής οδηγιών της ΕΥΔ-ΕΠΑΝΕΚ, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι: 1.Αναστέλλονται οι επιτόπιες επαληθεύσεις, για όσο χρονικό διάστημα παραμένει η κρίση στην οποία έχει εισέλθει η χώρα μας εξαιτίας του ιού Covid-19. Η επανέναρξη της διενέργειας επιτόπιων επαληθεύσεων, θα λάβει χώρα μετά από ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ-ΕΠΑΝΕΚ. 2.Αιτήματα τελικής επαλήθευσης για τα οποία δεν έχει ακόμη διενεργηθεί ο επιτόπιος έλεγχος δύναται να αποσυρθούν, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων εκάστης Πρόσκλησης, μετά από την υποβολή Υ/Δ, από πλευράς δικαιούχου προς την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης, υπογραφή του/των Νόμιμου/μων εκπροσώπου/ων και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής. Απλό αίτημα μέσω email δεν γίνεται αποδεκτό. Δεκτές γίνονται και οι Υ/Δ που καταρτίζονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dilosi.services.gov.gr/. 3.Οι δικαιούχοι μετά την ακύρωση του αιτήματος τελικής επαλήθευσης έχουν το δικαίωμα επανυποβολής αιτήματος για ενδιάμεσο έλεγχο, με όριο μέχρι το 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες). 4.Η αποστολή αιτημάτων καταβολής ενίσχυσης, τροποποιήσεων, ερωτημάτων, δικαιολογητικών εκταμίευσης, κ.λπ., θα πρέπει να γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση info@ank.gr με κοινοποίηση στο email του υπευθύνου δράσης, (το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε από εδώ: https://www.ank.gr/contact) καθώς και κοινοποίηση στο email του αρμόδιου στελέχους (ελεγκτή/αξιολογητή) εφόσον το αίτημα έχει ανατεθεί και πρόκειται για συμπληρωματικά δικαιολογητικά. Το μήνυμα θα αναφέρει υποχρεωτικά τον Κωδικό του έργου στο θέμα του καθώς και το είδος του αιτήματος (αίτημα ενδιάμεσης ή τελικής καταβολής ενίσχυσης, αίτημα τροποποίησης, δικαιολογητικά 1ης ή 2ης ή τελικής εκταμίευσης, κλπ). Η ταχυδρομική αποστολή είναι αποδεκτή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για ειδικούς λόγους όπου δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή

περισσότερα ...

Διευκόλυνση ρευστότητας επιχειρήσεων σε περίοδο COVID – 19

Με βάση τη διαμορφούμενη μέχρι σήμερα κατάσταση, αλλά και το στόχο μας να μετακυλησθεί ρευστότητα στην αγορά, ο ΕΦΕΠΑΕ απευθύνει πρόταση προς τους δικαιούχους των δράσεων ευθύνης του.

περισσότερα ...

Διευκρινίσεις υποβολής δικαιολογητικών εκταμίευσης στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διευκρινίσεις υποβολής δικαιολογητικών εκταμίευσης στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ. ΝΕΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 3-4-2020 Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική και επιχειρησιακή ευθύνη στην Περιφέρεια Κρήτης λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω του κορωνοϊου στη λειτουργία των επιχειρήσεων και με σκοπό τη διευκόλυνση της έγκαιρης ρευστότητας των επιχειρήσεων διευκρινίζει σε σχέση με την αποστολή των δικαιολογητικών εκταμίευσης από τους Δικαιούχους των Δράσεων στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ τα εξής: A.Εφόσον το σύνολο των δικαιολογητικών εκδίδεται ηλεκτρονικά (π.χ. Φορολογική ενημερότητα από taxisnet– όχι πρωτότυπη από ΔΟΥ, Ασφαλιστική ενημερότητα από ηλεκτρονικό σύστημα ΙΚΑ, Υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov ή με ψηφιακή υπογραφή, Βεβαιώσεις Πρωτοδικείων από την πλατφόρμα gov.gr ή από άλλη ηλεκτρονική πλατφόρμα) και δεν υφίσταται διαφορετικό πρωτότυπο, τότε ο Δικαιούχος δύναται να τα αποστείλει στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ηλεκτρονικά στο info@ank.gr με κοινοποίηση στο email του ελεγκτή με την υποχρέωση να αναφέρει τον Κωδικό του έργου και το είδος της εκταμίευσης (ενδιάμεση/τελική) για τα δικαιολογητικά που αποστέλλει. B.Εφόσον μέρος ή το σύνολο των δικαιολογητικών εκδίδεται πρωτότυπα από υπηρεσίες, όπου προσέρχεται ο Δικαιούχος (π.χ. Υ.Δ. Ν1599/86 με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ – Αστυνομία, Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου, Πρωτότυπη Φορολογική ενημερότητα από ΔΟΥ και όχι από το taxisnet, κ.λ.π.) τότε ο Δικαιούχος υποχρεωτικά τα αποστέλλει έγχρωμα σκαναρισμένα μέσω email στο info@ank.gr με κοινοποίηση στο email του ελεγκτή με την υποχρέωση να αναφέρει τον Κωδικό του έργου και το είδος της εκταμίευσης (ενδιάμεση/τελική) για τα δικαιολογητικά που αποστέλλει.

περισσότερα ...

Ενημέρωση για τις Δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, αναφορικά με τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι οι ενισχύσεις που θα δοθούν στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημικής κρίσης του Κορονοϊού COVID -19, και ειδικότερα η ενίσχυση των 800 ευρώ για πληττόμενους ΚΑΔ και η επιταγή κατάρτισης των 600 ευρώ για επιστήμονες, θα εξαιρούνται των περιορισμών που τίθενται για τις Δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του ΕΠΑνΕΚ (Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Α & Β κύκλος, Νεοφυής Επιχειρηματικότητα), σύμφωνα με τις οποίες δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

περισσότερα ...

Στήριξη της επιχειρηματικότητας λόγω της πανδημίας του COVID-19

Εξαιτίας των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19 το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων προέβη στην ενεργοποίηση δράσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.

περισσότερα ...
Σελίδες : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960

Ανακοίνωση
Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΣΠΑ 2007 – 2013)
Πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων
EFEPAE -  κεντρική σελίδα
Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Ευρώπη στην περιοχή μου
Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων
Ίδρυση Τουρισμός
Πτυχιούχοι Β κύκλος
Ποιοτικός
Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
Επιχειρούμε Έξω
Ψηφιακό Βήμα
Ψηφιακό Άλμα
banner epix
gen-nea-epanek