Έγκριση του Πρακτικού 4/22-07-2015 για το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1. Δύναται να υποβάλλονται αιτήματα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στον ΕΦΕΠΑΕ (αρμόδιο εταίρο) μετά την έκδοση του τελευταίου παραστατικού (ημερομηνία λήξης του έργου. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας αποπληρωμής.

2. Γίνεται απποδεκτή η προσθήκη μη επιλέξιμου ΚΑΔ μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου, όπως αυτή ορίζεται στο κεφάλαιο 12 του Οδηγού του Προγράμματος, καθώς επίσης και η αλλαγή έδρας εντός των επιλέξιμων περιφερειών του Προγράμματος, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

3. Μπορεί να πιστοποιηθεί δαπάνη σταθερής – κινητής τηλεφωνίας όταν έχει προσκομισθεί μόνο η πρώτη σελίδα του λογαριασμού ή μόνο η ανάλυση του, εφόσον ο ελεγκτής από τα λοιπά στοιχεία τεκμαίρει ότι δεν υπάρχει ανεξόφλητη ή μη επιλέξιμη δαπάνη.

4. Δύναται να γίνουν αποδεκτά παραστατικά τα οποία έχουν εξοφληθεί εμπρόθεσμα (έως την 31/12/2015) στον προμηθευτή με χρήση πιστωτικής κάρτας, ανεξαρτήτως του χρόνου πληρωμής της πιστωτικής κάρτας.

5. Γίνονται δεκτές οι αποσβέσεις παγίων που εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα υλοποίησης της πράξης και σε κάθε περίπτωση μετά την 1/9/2012 σύμφωνα με το άρθρο 27 της ΥΠΑΣΥΔ και το κεφάλαιο 9.4 του Οδηγού του Προγράμματος.Σχετικά αρχεία :
APOFASH_EGKRISHS_PRAKTIKOY_4.pdf