Έγκριση του Πρακτικού 5/23-10-2015 για το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1. Στην Κατηγορία Δαπάνης, «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MENTORING / COACHING ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ», δύναται να γίνουν αποδεκτές οι δαπάνες ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (EN ISO 9001:2008) και οι ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (EN ISO 14000) καθώς και οι απαιτούμενες από τα συστήματα εκπαιδεύσεις και πέραν του εξαμήνου από την ημερομηνία ίδρυσης της επιχείρησης.

2. Όλα τα παραστατικά (δαπανών / πληρωμών) θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και εξοφληθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης του έργου (π.χ. 31/12/2015). Στην περίπτωση πληρωμής ΙΚΑ, παρακρατούμενου φόρου και Φ.Μ.Υ. μετά τη λήξη της υλοποίησης του έργου, θα περικόπτεται μόνο το μέρος αυτό που πληρώθηκε εκπρόθεσμα. Λοιπά έγγραφα υλοποίησης (έκδοση άδειας λειτουργίας, εγγραφή δαπανών στα λογιστικά βιβλία κ.τ.λ.) δεν είναι απαραίτητο να έχουν εκδοθεί / προσκομισθεί πριν τη λήξη υλοποίησης του έργου.

3. Έχοντας υπόψη την υπ’ αρίθμ. 13247/07-10-2015 επιστολή του ΕΦΕΠΑΕ και την υπ’ αρίθμ. 5361/Β3/953/12-10-2015 απάντηση της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, η Επιτροπή Παρακολούθησης αποφασίζει:

Σε περιπτώσεις που έχουν καταβληθεί οι αποδοχές των νεοπροσληφθέντων και δεν είναι εξοφλημένος ο οικείος ασφαλιστικός φορέας, να γίνεται πιστοποίηση των καθαρών αποδοχών του νεοπροσλαμβανομένου και ο συνυπολογισμός των μηνών αυτών στην επίτευξη του στόχου της απασχόλησης της ΝΘΕ, υπό τον όρο ότι οι οφειλές προς τον ασφαλιστικό φορέα έχουν ρυθμιστεί.Σχετικά αρχεία :
APOFASH_EGKRISHS_PRAKTIKOY_5.pdf