Έκτακτα μέτρα για την ανάσχεση της μετάδοσης του COVID-19

Έκτακτα μέτρα για την ανάσχεση της μετάδοσης του COVID-19

Σε συνέχεια της από 03.04.2020 και με Α.Π.: 1943/Β2/324 επιστολής οδηγιών της ΕΥΔ-ΕΠΑΝΕΚ, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

1.      Αναστέλλονται οι επιτόπιες επαληθεύσεις, για όσο χρονικό διάστημα παραμένει η κρίση στην οποία έχει εισέλθει η χώρα μας εξαιτίας του ιού Covid-19. Η επανέναρξη της διενέργειας επιτόπιων επαληθεύσεων, θα λάβει χώρα μετά από ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ-ΕΠΑΝΕΚ.

2.     Αιτήματα τελικής επαλήθευσης για τα οποία δεν έχει ακόμη διενεργηθεί ο επιτόπιος έλεγχος δύναται να αποσυρθούν, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων εκάστης Πρόσκλησης, μετά από την υποβολή Υ/Δ, από πλευράς δικαιούχου προς την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης, υπογραφή του/των Νόμιμου/μων εκπροσώπου/ων και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής. Απλό αίτημα μέσω email δεν γίνεται αποδεκτό. Δεκτές γίνονται και οι Υ/Δ που καταρτίζονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dilosi.services.gov.gr/

3.     Οι δικαιούχοι μετά την ακύρωση του αιτήματος τελικής επαλήθευσης έχουν το δικαίωμα επανυποβολής αιτήματος για ενδιάμεσο έλεγχο, με όριο μέχρι το 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες).

4.     Η αποστολή αιτημάτων καταβολής ενίσχυσης, τροποποιήσεων, ερωτημάτων, δικαιολογητικών εκταμίευσης, κ.λπ., θα πρέπει να γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση info@ank.gr με κοινοποίηση στο email του υπευθύνου δράσης, (το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε από εδώ: https://www.ank.gr/contact) καθώς και κοινοποίηση στο email του αρμόδιου στελέχους (ελεγκτή/αξιολογητή) εφόσον το αίτημα έχει ανατεθεί και πρόκειται για συμπληρωματικά δικαιολογητικά. Το μήνυμα  θα αναφέρει υποχρεωτικά τον Κωδικό του έργου στο θέμα του καθώς και το είδος του αιτήματος (αίτημα ενδιάμεσης ή τελικής καταβολής ενίσχυσης, αίτημα τροποποίησης, δικαιολογητικά 1ης ή 2ης ή τελικής εκταμίευσης, κλπ). Η ταχυδρομική αποστολή είναι αποδεκτή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για ειδικούς λόγους όπου δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος. Σε ότι αφορά στα δικαιολογητικά εκταμίευσης διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

A.    Εφόσον το σύνολο των δικαιολογητικών εκδίδεται ηλεκτρονικά  (φορολογική ενημερότητα από taxis-net και όχι πρωτότυπη από Δ.Ο.Υ., ασφαλιστική ενημερότητα από ηλεκτρονικό σύστημα, Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του https://dilosi.services.gov.gr/,  βεβαιώσεις Πρωτοδικείων από την ίδια πλατφόρμα gov.gr ή από άλλη ηλεκτρονική πλατφόρμα) και δεν υφίσταται διαφορετικό πρωτότυπο, τότε ο Δικαιούχος δύναται να τα αποστείλει στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ηλεκτρονικά στο info@ank.gr  με κοινοποίηση στο email του ελεγκτή με την υποχρέωση να αναφέρει τον Κωδικό του έργου και το είδος της εκταμίευσης (ενδιάμεση/τελική) για τα δικαιολογητικά που αποστέλλει.

B.    Εφόσον μέρος ή το σύνολο των δικαιολογητικών εκδίδεται πρωτότυπα από υπηρεσίες, όπου προσέρχεται ο Δικαιούχος  (π.χ. Υ.Δ. Ν.1599/86 με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ – Αστυνομία, Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου, Πρωτότυπη Φορολογική ενημερότητα από ΔΟΥ και όχι από το taxisnet, κ.λ.π.) τότε ο Δικαιούχος υποχρεωτικά τα αποστέλλει έγχρωμα σκαναρισμένα μέσω email στο info@ank.gr με κοινοποίηση στο email του ελεγκτή με την υποχρέωση να αναφέρει τον Κωδικό του έργου και το είδος της εκταμίευσης (ενδιάμεση/τελική) για τα δικαιολογητικά που αποστέλλει.Σχετικά αρχεία :
20200407_News-Letter_Pros_Dikaioyxoys_ANK_monoselido.pdf