Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της πράξης (Πίνακας 1) με κωδικό έργου ΠΣΚΕ Ν10ΨΒ-0020189 και κωδικό ΟΠΣ 5053209

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της πράξης (Πίνακας 1) της δικαιούχου επιχείρησης με επωνυμία «ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», με κωδικό έργου ΠΣΚΕ Ν10ΨΒ-0020189 και κωδικό ΟΠΣ 5053209.

Δείτε την απόφαση εδώ