Αξιολόγηση και Ένταξη Έργων

 

Ένταξη Έργων στο Πρόγραμμα «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»


28/2/2013

 

Απόφαση Ένταξης και Έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον». Πατήστε εδώ.

με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον». Πατήστε εδώ.