Αξιολόγηση Προτάσεων & Ένταξη Έργων

Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες» – Αξιολόγηση & Ένταξη Πράξεων στη Δράση

 

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων του προγράμματος «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες»

Το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας / Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, με την Υ.Α. με Αρ. Πρωτ.: οικ. 8474/705 – 13/07/2011 έκανε δεκτά τα πρακτικά των Επιτροπών Αξιολόγησης και ενέκρινε την χρηματοδότηση των έργων του προγράμματος «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες».

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τις προς ένταξη επιχειρήσεις στο προγραμμά καθώς και την αναλογούσα δημόσια επιχορήγηση ανά επιχείρηση, μεταφορτώστε το σχετικό αρχείο Excel, κάνοντας κλικ  εδώ.

Δείτε επίσης :

  1. Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα ανά περιφέρεια.
  2. Στατιστικά Στοιχεία για την περιφέρεια Κρήτης.