Αξιολόγηση Προτάσεων & Ένταξη Έργων


Αποδοχή Πρακτικών Γνωμοδοτικής Επιτροπής, ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

Μεταφορτώστε τη σχετική Υπουργική Απόφαση :