ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ”‏

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/126/14.02.2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
(ΦΕΚ Β΄ 445/2014) και παράταση του χρόνου υλοποίησης έργων του Προγράμματος
«Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.


Κατεβάστε την σχετική απόφαση :

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ”‏