Απόφαση αποδοχής πρακτικών 29/21-4-2015 και 30/22-4-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα”

Αποδοχή Πρακτικών Νο 29/21-4-2015 και Νο 30/22-4-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

 

Μεταφορτώστε την σχετική απόφαση εδώ