ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 01/12/2014

 


Σύμφωνα με την Υ.Α. με Α.Π. 11429/5292/Α2-01/12/2014 αποφασίσθηκε ο ορισμός για τα ενταγμένα υπό όρους έργα των Αποφάσεων των σημείων 15–27 του προοιμίου, της 2ας Φεβρουαρίου 2015 ως νέας καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή από το δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Η ηλεκτρονική υποβολή ολοκληρώνεται στις μ.μ.της 02/02/2015. Η υποβολή σε έντυπη μορφή γίνεται είτε ιδιοχείρως στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕμέχρι τις μ.μτης 02/02/2015, είτε ταχυδρομικά (ή με courier) εντός της 02/02/2015.

Μεταφορτώστε τη σχετική απόφαση από εδώ.