ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05/03/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05/03/2013

 

«Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»

Απόσπασμα Υ.Α. με Α.Π. 1493/331/A2 – 4/3/2013του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων :

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘέμαΤροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙΙΙΙ και ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς ΜεταποίησηςΤουρισμούΕμπορίου Υπηρεσιών» – Παράταση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα.

Έχονταςυπόψη:

………….

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ «ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ – NACE 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης,ΤουρισμούΕμπορίου – Υπηρεσιών» που προκηρύχθηκεμε την ΥπουργικήΑπόφαση με Α.Π. 205/28/Α2/11.01.2013 και Ορθή Επανάληψη αυτής από25.01.2013 ως προς το Παράρτημα ΙΙ του Οδηγούτου Προγράμματος«Ορισμός Επιλέξιμων ΚΑΔ – NACE 2008και Στάθμιση αυτών ανάΠεριφέρεια», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Συγκεκριμέναπροστίθενται οι εξής νέοι Κωδικοί Αναπτυξιακής Δραστηριότητας(ΚΑΔ):

  • στη ΘεματικήΕνότητα «Μεταποίηση» 30.12.11, 30.12.12, 30.12.19, 30.12.99, 24 εξαιρουμένου του24.52
 • στη ΘεματικήΕνότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες» 52.21.24.04, 77.21.10.04, 77.34.10.01, 77.34.10.02, 85.51.10.02 και 85.51.10.03.

Επίσης οι ΚΑΔ 37.00, 38.11, 38.12, 38.21, 38.22, 38.31, 38.32 και 39.00 μεταφέρονται από τη Θεματική Ενότητα«Εμπόριο – Υπηρεσίες» στη Θεματική Ενότητα«Μεταποίηση».

Επιπλέον στη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός» είναι επιλέξιμεςοι ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικέςμονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίριαόλων των κατηγοριών και τάξεων,δυναμικότηταςσε κλίνες≤100.

2. Την τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙΙ«ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ» και ΧΙΙ«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ» του Οδηγού του Προγράμματος«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης,ΤουρισμούΕμπορίου – Υπηρεσιών» που προκηρύχθηκεμε την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 205/28/Α2/11.01.2013 και Ορθή Επανάληψη αυτής από25.01.2013 ως προς το Παράρτημα ΙΙ του Οδηγούτου Προγράμματος «Ορισμός Επιλέξιμων ΚΑΔ – NACE 2008και Στάθμιση αυτών ανάΠεριφέρεια», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Συγκεκριμένασύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων με Α.Π. 648/08.02.2013 (Α.ΠΕΥΔ ΕΠΑΕ 1118/15.02.2013) τα κριτήρια διαχωρισμούδεν έχουν εφαρμογή για τον Κ.Α.Δ. 55 (ΘεματικήΕνότητα «Τουρισμός») στις Περιφέρειες ΑττικήςΒορείου ΑιγαίουΗπείρουΙονίων Νήσων,ΚρήτηςΝοτίου ΑιγαίουΠελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας της ΧώραςΕπίσηςτα κριτήρια εξειδικεύονται περαιτέρω σύμφωνα με την ΚΥΑ με Α.Π. 4424/721/2.6.2010 Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 20072013 για τον Άξονα 3του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας20072013» (ΠΑΑκαι τις σε αυτή οριζόμενες διατάξεις και αποφάσειςόπως ισχύουν. 3. Την παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο ΠληροφοριακόΣύστημα Κρατικών Ενισχύσεων(www.ependyseis.grwww.ependyseis.gr/misμέχρι και τις 10.05.2013 και ώρα 17:00. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεωνΟι Προτάσεις(Φάκελοι Υποψηφιότητας)πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή(ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες(ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ (βλΠαράρτημα VIII, ΠίνακαςΑ του οδηγού).

4. Η παρούσα θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες Πανελλήνιας Κυκλοφορίας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΤΑ ΝΕΑΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΗΜΕΡΗΣΙΑ και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδεςτης ΕΥΔ ΕΠΑΕhttp://www.antagonistikotita.grτου ΕΣΠΑ www.espa.grκαι του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr.

5. Για περαιτέρω πληροφορίεςοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλ. 210 – 6985210,το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στοτηλ. 8011136300 και στα παρακάτω τηλέφωνα των Περιφερειών και των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ.

 1. ΑνΜακεδονίαΘράκητηλ: 25310 35916, 25313 52309, 2531352178
 2. Αττικήτηλ: 210 3620242, 213-2065021, 213 2065209,
 3. Βόρειο Αιγαίο τηλ: 210 3620242,22510-23201,
 4. Νότιο Αιγαίο τηλ: 210 3620242, 22810 98810, 22813 60800, 22410 36200
 5. Δυτική Ελλάδατηλ: 2610 622714, 2613 613600, 2613 613602,
 6. Πελοπόννησος τηλ: 2610 622714, 2710 237410,
 7. Ηπείρουτηλ: 2610 622714, 26510 87306,
 8. Ιονίων Νήσων, τηλ: 2610 622714, 2661 361530,  
 9. Δυτικής Μακεδονίας τηλ: 2310 480000, 24610 52736,  
 10. Θεσσαλίας τηλ: 24210 76894, 2413 506325-6,
 11. Κεντρική Μακεδονία τηλ: 2310 480000, 2313 319627, 2313 325440,
 12. Κρήτη τηλ: 2810 302400, 2813 410145,
 13. Στ. Ελλάδα τηλ: 22613 0322, 2231 351218.

Περισσότερα Σημεία Ενημέρωσης Κοινού αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα του Oδηγού της Προκήρυξης.

Ο Υπουργός

ΑνάπτυξηςΑνταγωνιστικότητας,

ΥποδομώνΜεταφορώνκαι Δικτύων
 
Κωνσταντίνος Χατζηδάκης