ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/01/2012

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

 

 • Εγκρίνουμε τη νέα προκήρυξη της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Π.Α.Ε.), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον τροποποιημένο Οδηγό της Πράξης, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
 • Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για την ένταξη έργων στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 (Ε.Π.Α.Ε.), σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση και τους αναλυτικούς όρους του συνημμένου Οδηγού της Πράξης.
 • Η Πράξη αποσκοπεί στη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μέσω της αξιοποίησης των εναλλακτικών ή/και ειδικών μορφών τουρισμού.
 • Η Πράξη χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (€ 20.000.000,00) Δημόσια Δαπάνη, από τα παρακάτω Επιχειρησιακά Προγράμματα:
 1. Ποσό € 13.645.616,00 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (οκτώ περιφέρειες του αμιγούς στόχου 1).
 2. Ποσό € 938.490,00 από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας).
 3. Ποσό € 930.498,00 από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης» ( Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας).
 4. Ποσό € 1.789.031,00 από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου» (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας).
 5. Ποσό € 1.618.456,00 από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττικής».
 6.  Ποσό € 1.077.909,00 από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» ( Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου).

Η Δημόσια Δαπάνη της Πράξης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).

 • Στο πρόγραμμα δύνανται να υποβάλλουν από μία (1) πρόταση υφιστάμενα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, τα οποία ανήκουν στους επιλέξιμους Κ.Α.Δ., όπως αυτοί αναφέρονται στον Οδηγό της πράξης και δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους, κάνοντας έναρξη και νέου επιλέξιμου Κ.Α.Δ. στην παροχή υπηρεσιών που αξιοποιούν τις εναλλακτικές ή/και ειδικές μορφές τουρισμού.
 • Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., καθώς και οι θυγατρικές τους.
 • Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) ανέρχεται στις €10.000,00 και ο μέγιστος στις €400.000,00. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ορίζεται στο 50%.
 • Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 04/01/2012 έως και την 31/01/2012 μέσω του διαδικτυακού τόπουwww.ependyseis.gr/mis. Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, που ορίζεται κατά την προκήρυξη της πράξης δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.
 • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η εκτύπωση του ηλεκτρονικά υποβληθέντος εντύπου υποβολής, τα οποία αποτελούν το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε έναν από τους εταίρους του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε., ανάλογα με την Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης, καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό παράρτημα του Οδηγού της Πράξης.
 • Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης, η ένταξη των προτάσεων για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης του σχεδίου, ο τρόπος καταβολής της ενίσχυσης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια περιλαμβάνονται αναλυτικά στο συνημμένο στην παρούσα Οδηγό της Πράξης.
 • Ο Οδηγός της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός», το έντυπο υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους:
 • του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (www.yppo.grwww.visitgreece.gr),
 • του ΕΣΠΑ (www.espa.gr),
 • της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
 • του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) καθώς και
 • των διαδικτυακών τόπων των εταίρων του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και των συνεργαζόμενων με τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. Τραπεζικών Ιδρυμάτων και Φορέων.

 

 • Με τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύει να ισχύει η υπ’ αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/2371/09.08.2011 (ΦΕΚ 2037/Β/13.09.2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη ‘‘Εναλλακτικός Τουρισμός’’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013»
 • Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/2371/09.08.2011 (ΦΕΚ 2037/Β/13.09.2011) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη ‘‘Εναλλακτικός Τουρισμός’’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013» δύνανται να υποβάλουν εκ νέου πρόταση, στο πλαίσιο της παρούσης και σύμφωνα με τους νέους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Οδηγό της Πράξης, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Στην περίπτωση αυτή, με τη νέα υποβολή της πρότασης αυτομάτως ανακαλείται η προηγούμενη υποβολή.
 • Όσοι εκ των ενδιαφερομένων έχουν υποβάλει πρόταση, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/2371/09.08.2011 (ΦΕΚ 2037/Β/13.09.2011) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη ‘‘Εναλλακτικός Τουρισμός’’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013» και δεν επιθυμούν να υποβάλουν εκ νέου πρόταση, ισχύει η ήδη υποβληθείσα πρόταση τους, προσαρμοζόμενη αυτόματα, ως προς τα ποσοστά χρηματοδότησης, όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα.
 • Για τις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων παραγράφων, εφόσον έχει ήδη υποβληθεί ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 • Περίληψη της Πρόσκλησης αυτής να δημοσιευτεί στις παρακάτω εφημερίδες:
  • ΕΘΝΟΣ
  • ΙΣΟΤΙΜΙΑ
  • ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
  • ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

 

 • Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Η παρούσα να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ