ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/01/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/01/2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Αναπτυξιακή Κρήτης εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών». Πρόκειται για μία επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις στους παραπάνω τομείς.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος  ανέρχεται σε 456 εκ. ευρώ και αφορά σε επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στις 13 Περιφέρειες της χώρας, στους σχετικούς Άξονες των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ). Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού:

 • από 30.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση»  
 • από 20.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός»  
 • από 20.000,00 ευρώ έως 100.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες». 

Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης μπορούν να υποβάλουν πρόταση:

 • υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που, μέχρι τις 31.12.2011,  έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας και που θα πρέπει, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/νους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης 
 • νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων. Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/νους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης, ενώ οι υπό σύσταση πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. 

Το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης ποικίλει ανάλογα με το καθεστώς και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης (Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 1998/2006 και 800/2008). Οι προτάσεις που υποβάλλονται στην περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια της παρούσας δράσης υπάγονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΕΚ800/2008) και σε περίπτωση ένταξής τους ενισχύονται με ποσοστό 50% επί του επιλέξιμου – επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.     

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα επιλέξιμων δαπανώνκαι πιο συγκεκριμένα τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 3. Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)
 4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας
 5. Δικαιώματα τεχνογνωσίας
 6. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 7. Λογισμικό
 8. Προβολή – Προώθηση 
 9. Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 10. Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες – υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται για την περιφέρια Κρήτης η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο πρόγραμμα.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25.02.2013 και μέχρι τις 25.04.2013 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.grwww.ependyseis.gr/mis). Μετά το πέρας της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή νέας πρότασης. Οι φυσικοί φάκελοι με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε ένα από τα σημεία υποβολής, ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα του οδηγού.  

Το πλήρες ενημερωτικό υλικό του προγράμματος έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑwww.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr καιhttp://www.ank.gr/gr/index.asp?p=1-110 της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 210 – 6985210 και την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ως ακολούθως: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

Υπεύθυνος : Γιώργος Τερζάκης
τηλ. 2810302423 – Fax: 2810344107
E-mail: gterzakis@ank.gr

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Υπεύθυνη : Χαρά Εφεντάκη
τηλ. 2810302426 – Fax: 2810344107
E-mail: xaraefendaki@ank.gr

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΕΜΠΟΡΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

Υπεύθυνη : Μαρία Γρυπάρη
τηλ. 2810302421 – Fax: 2810344107
E-mail: gripari@ank.gr

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης