ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/12/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/12/2010

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013)
Ε.Π. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας / Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα: «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες» του οποίου η διάρκεια παρατείνεται ως ακολούθως:

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 29-07-2010 μέχρι τις 12-01-2011 ώρα 14:00μέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ –www.ypoian.grwww.ggb.gr,www.antagonistikotita.grwww.espa.gr,www.ependyseis.gr/miswww.efepae.grκαι www.ank.gr.

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτήκαμία υποβολή πρότασης.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής τωνπροτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος.

Το Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (www.ypoian.gr), (www.ypan.gr), της ΕΥΔ : ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.grwww.ependyseis.gr/mis), της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) και της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (www.ank.gr).

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, τηλ. 2810302423, fax 2810344107, E-mail : gterzakis@ank.gr

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ