ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19/12/2012

Προδημοσίευση του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ) και Επιχειρηματικά Πάρκα»

Με το πρόγραμμα προβλέπεται να ενισχυθουν επιχειρήσεις για τη μετεγκατάσταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ που έχουν θεσμοθετηθεί και οργανωθεί με το Ν. 4458/65 και τον Ν. 2545/97, και φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V καθώς και σε Επιχειρηματικά Πάρκα (ΕΠ) που έχουν θεσμοθετηθεί και οργανωθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του τρίτου μέρους του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143/17.06.2011).

 

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις που:

  • έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον (3) χρόνια λειτουργίας σε επιλέξιμες δραστηριότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στους πίνακες των επιλέξιμων για το πρόγραμμα κλάδων δραστηριότητας Κ.Α.Δ. (σελίδες 5 και 6 του Σχεδίου Οδηγού στα Σχετικά Αρχεία),
  • διαθέτουν αποδεδειγμένα 3 ολοκληρωμένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις,
  • έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1.1.2009 και
  • δεν είναι προβληματικές κατά την έννοια της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσειων 2004/C 244/02.
  • Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000 € κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 € αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.

Όροι και προϋποθέσεις

Επιπλέον όροι και προυποθέσεις συμμετοχής (Αναφέρονται συνοπτικά βασικοί όροι του προγράμματος. Διευκρινίσεις … 

Τι χρηματοδοτείται

Επιλέξιμες Δαπάνες :

1. Δαπάνες για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. (Αφορά στο κόστος αγοράς υλικών και στη τιμολόγηση εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την ανέργεση αυτών)
2. Δαπάνες για την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων ή/και την επέκταση/ διαρρύθμιση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων στο νέο χώρο προκειμένου να καταστούν κατάλληλοι για βιομηχανική χρήση. (Αφορά στο κόστος αγοράς υλικών και στην τιμολόγηση εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την επέκταση/διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιρίων).
3. Δαπάνες για την δημιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης.
4. Δαπάνες για Αναγκαίες Ειδικές Εγκαταστάσεις.
5. Δαπάνες που αφορούν στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου
6. Δαπάνες για την προμήθεια του νέου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, λογισμικού, εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου και εξοπλισμού ίδιοπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και μετατροπής καυσίμων σε φυσικό αέριο.
7. Δαπάνες ενεργειών μετεγκατάστασης.
8. Δαπάνες σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης
9. Δαπάνες εκπόνησης αναγκαίων μελετών

Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες:
• Για την αποσυναρμολόγηση, μεταφορά, εγκατάσταση του εξοπλισμού οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από το προσωπικό και μεταφορικά μέσα της επιχείρησης.
• Ο ΦΠΑ για καμία κατηγορία δαπανών καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ΄ ολοκλήρου την επιχείρηση.
• Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, ενοίκια.
• Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την ημερομηνία προδημοσίευσης του Προγράμματος. Σε περίπτωση πραγματοποίησης δαπανών κατά παράβαση του παρόντος όρου, οι δαπάνες θα περικόπτονται.
• Δεν είναι επιλέξιμοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου.

Προϋπολογισμός

€ 10.000.000

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 10.000.000. € (Δημόσια Δαπάνη) από τα παρακάτω επιχειρησιακά προγράμματα:
1. Ποσό 4.000.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
2. Ποσό 1.500.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής
3. Ποσό 3.00.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία)
4. Ποσό 500.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Δυτική Μακεδονία)
5. Ποσό 1.000.000 € από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα).

Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται στο  Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων  στη διευθυνσηwww.ependyseis.gr/mis . Από το σύστημα παράγεται και το «Έντυπο Υποβολής». Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. Υπενθυμίζεται ότι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των φυσικών φακέλων των προτάσεων θα ελέγχεται η υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής