ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21/05/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21/05/2010

 

Προκύρηξη Προγράμματος :
«ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» 

Η Εταιρεία Στήριξης & Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων Κρήτης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΦΕΠΑΕ, ανακοινώνει ότι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας  του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προκήρυξε το πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013. To πρόγραμμα έχει κεντρικό στόχο την ενίσχυση των υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων καθώς επίσης και συγκεκριμένων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία της παραγωγικής τους διαδικασίας και την εν γένει παραγωγική αλυσίδα. Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι παραπάνω επιχειρήσεις θα πρέπει μεταξύ των άλλων :

1. να έχουν συμπληρώσει τρείς πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις,

2.  να είναι ατομικές ή να διαθέτουν νομική μορφή (Ο.Ε, Ε.Ε, ΕΠΕ, ΑΕ) και να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας, 

3. να απασχολούν κατά τα έτη 2008 και 2009 από 0 έως 50 άτομα (εκφρασμένα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) και να έχουν κύκλο εργασιών/ετήσιο ισολογισμό έως 10 εκ. €,

4. να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας άδεια λειτουργίας ή νόμιμη απαλλαγή από αυτήν

5. να μην είναι προβληματικές.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 30 εκ. € με συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή.  Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης το οποίο συμβάλλει στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ε.Ε. Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού από 30.000,00 € έως 200.000,00 €. Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγηση) του προγράμματος κυμαίνεται από 35% έως και 45% ,ανάλογα με τον τόπο-γεωγραφική περιοχή υλοποίησης του έργου. Για την Περιφέρεια Κρήτης το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 40% του προϋπολογισμού του έργου. Το πρόγραμμα ενισχύει δράσεις διαχείρισης, ανακύκλωσης, διάθεσης αποβλήτων, εξοικονόμησης ενέργειας, ενσωμάτωσης προτύπων, συμβουλευτικών υπηρεσιών, κ.λ.π. χρηματοδοτώντας δαπάνες για την διαμόρφωση/κατασκευή/επέκταση κτιρίων και χώρων παραγωγής, την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, την αγορά μεταφορικών μέσων(πλην επιβατικών), την πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και δοκιμών και επαληθεύσεων από εργαστήρια, την αγορά τεχνογνωσίας και την εκπόνηση μελετών & παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας- Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος (ΔΒΧΠ) και τον ΕΦΕΠΑΕ. Οι δύο αυτοί φορείς θα λειτουργήσουν ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ.  Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο ,ενώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε διάστημα επτά ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης με βάση τη γεωγραφική αρμοδιότητα του καθενός καθώς και στους συνεργαζόμενους με τον ΕΦΕΠΑΕ Συνεταιριστικές Τράπεζες και Αναπτυξιακούς Φορείς. Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι η 25η Μαΐου 2010 και η καταληκτική ημερομηνία  είναι η 18η Ιουνίου 2010.  Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα γίνουν μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης. Η ελάχιστη ιδία συμμετοχή ανέρχεται σε 25% επί του υποβαλλόμενου προϋπολογισμού ,ενώ υπάρχει δυνατότητα τραπεζικού δανεισμού ανάλογα και με το ποσοστό χρηματοδότησης (επιχορήγηση) του έργου. Για όλα τα έργα που θα ενταχθούν υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 50% της δημόσιας χρηματοδότησης με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής. 

Για τον Οδηγό του Προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες: www.efepae.gr,www.antagonistikotita.gr και www.ggb.gr, καθώς επίσης της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ www.ank.gr, των εταίρων της Αναπτυξιακής Κρήτης www.chania-cci.gr,http://www.eber.gr/http://www.epimlas.gr/,www.ebeh.gr, καθώς και τις συνεργαζόμενες στην Κρήτη Συνεταιριστικές Τράπεζεςwww.chaniabank.gr & www.pancretabank.gr, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στο παράρτημα του Οδηγού του Προγράμματος.

Ερωτήσεις και διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στον Υπεύθυνο του Προγράμματος της Αναπτυξιακής Κρήτης κ. Ελευθέριο Νικολακάκη τηλ. (+30)2810302402, fax (+30)2810344107, ή στο E-mail : nikolakakis@ank.gr ή στον Διευθυντή Αξιολόγησης & Υλοποίησης Έργων κ. Γεώργιο Τερζάκη τηλ. (+30)2810302423, fax (+30)2810344107 ή στο E-mail : gterzakis@ank.gr