ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/07/2011


Αναπτυξιακή Κρήτης εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013) – ΕΦΕΠΑΕ, ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας με την με Αρ. Πρωτ: Οικ. 8803/741 – 19/07/2011 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού κ. Σωκράτη Ξυνίδη, προχώρησε στην τροποποίηση του οδηγού του προγράμματος: «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ». Σημαντικό σημείο  της τροποποίησης αυτής αποτελεί η αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης από το 50% στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε έργου, ενώ παράλληλα ενισχύεται σημαντικά η αντικειμενικότητα της επιτροπής αξιολόγησης αφού στην § 13.4 προστέθηκε επιπλέον σημείο για τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή έχει την «Δυνατότητα να καλεί εμπειρογνώμονες να συμμετέχουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, με σκοπό την λήψη εξειδικευμένης γνώμης επί των επενδυτικών προτάσεων». Τέλος σύμφωνα με την ίδια τροποποίηση, για τον πρώτο κύκλο υποβολής οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 1η Αυγούστου 2011 (και όχι από την 15/07/2011 όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση) μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 14:00 (02:00 μ.μ.).Το Πρόγραμμα, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την καινοτομική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, δίδει κίνητρα σε νέους ανέργους άνω των 18 ετών (ιδιαίτερα στις γυναίκες) αλλά και στις νέο-σύστατες και τις νέες πολύ μικρές & μικρές επιχειρήσεις (από 1 μέχρι και 5 πλήρη διαχειριστικά έτη λειτουργίας), για τη δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων.Τα όρια του προϋπολογισμού κάθε επένδυσης δύνανται να είναι από 30.000,00€ έως 300.000,00€ για το τομέα της μεταποίησης ή από20.000,00€ έως 200.000,00€ για τα επενδυτικά σχέδιαλοιπών επιλέξιμων κλάδων. Η δημόσια επιχορήγησηφτάνει μέχρι και το 60% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ η ιδία συμμετοχή πρέπει να είναι τουλάχιστον το 25% του προϋπολογισμού. Στις επιλέξιμες δαπάνες καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, από το μηχανολογικό εξοπλισμό, ICT (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών), διαμόρφωση εγκαταστάσεων μέχρι συμβουλευτική υποστήριξη, ανάπτυξη πρωτοτύπων και τεχνικού φακέλου, πιστοποίηση συστημάτων, προβολή κ.α. Το νέο πρόγραμμα έχει το ίδιο «καινοτομικά» χαρακτηριστικά, καθώς καλύπτει μεγάλο εύρος οικονομικών δραστηριοτήτων της μεταποίησης, της πράσινης οικονομίας καθώς και των υπηρεσιών που δεν αποτελούν επιχειρηματικότητα ανάγκης. Δίνει έμφαση στα ποιοτικά και καινοτομικά χαρακτηριστικά κάθε επιχειρηματικού σχεδίου και στα προσόντα του υποψήφιου επιχειρηματία. Ευρεία είναι και η έννοια της καινοτομίας, καθώς σε αυτήν περιλαμβάνεται και επιβραβεύεται τόσο η τεχνολογική όσο και η μη τεχνολογική και η οικολογική καινοτομία.Είναι η πρώτη φορά που αντίστοιχο πρόγραμμα υλοποιείται στην Ελλάδα για όσο διάστημα επαρκούν οι διαθέσιμοι πόροι της Δημόσιας Δαπάνης, ενώ επίσης για πρώτη φορά :

  1. εισάγεται νέο σύστημα αξιολόγησης της καινοτομίας με βάση την αρχή «ιδέα – σχεδιασμός υλοποίησης – υλοποίηση – αγορά»,
  2. υποστηρίζονται λειτουργικές δαπάνες για υπό σύσταση επιχειρήσεις,
  3. προβλέπεται η παρακολούθηση του έργου και μετά την ολοκλήρωσή του και η επιβράβευση του επιχειρηματία και τέλος,
  4. μειώνεται ουσιαστικά η γραφειοκρατία με την απλοποίηση των επίσημων «χαρτιών» που ζητούνται, τουλάχιστον στη φάση πριν την οριστική ένταξη των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα.

Για τον Οδηγό του Προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τους διαδικτυακούς τόπους: www.ypoian.gr,www.startupgreece.grwww.ggb.gr,www.antagonistikotita.grwww.espa.gr,www.ependyseis.gr/miswww.efepae.gr καιwww.ank.gr, οποιοδήποτε κατάστημα της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, τα αρμόδια γραφεία τωνΕπιμελητηρίων Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου, Λασιθίου, καθώς και τα γραφεία της Αναπτυξιακής Κρήτης Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου Τ.Κ. 712 02 Ηράκλειο, υπεύθυνος προγράμματος κ. Γιώργος Τερζάκης, τηλ.: (+281) 0302423, E–mail :gterzakis@ank.gr.