ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26/07/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26/07/2010 

Προκήρυξη Προγράμματος
«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες»

Η Αναπτυξιακή Κρήτης, εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 (ΕΦΕΠΑΕ), ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι, στο πλαίσιο του  ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ, η Γενική  Γραμματεία  Βιομηχανίας του ΥΠΟΙΑΝ προχώρησε στην προκήρυξη του προγράμματος «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες».

To πρόγραμμα αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, και ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 200.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη) το οποίο κατανέμεται σε 140.000.000,0€ για τις υφισταμένες επιχειρήσεις και 60.000.000€ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, Η περιφερειακή κατανομή του προϋπολογισμού της δημόσιας δαπάνης περιγράφεται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος.Το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την Περιφέρεια Κρήτης ορίζεται στο 40% του προϋπολογισμού του έργου και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν από μια πρόταση:

α) Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος. 

β) Νέες και υπό σύσταση (start –up) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, καθώς και λοιπές επιχειρήσεις μη επιλέξιμων ΚΑΔ που επιθυμούν να επεκταθούν σε μεταποιητικές δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους τομείς της μεταποίησης, αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του οδηγού του προγράμματος.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την  29-07-2010 μέχρι την 30-09-2010 ώρα 14:00, μέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ  – www.ependyseis.gr/mis,  www.ypoian.grwww.ggb.gr,www.antagonistikotita.grwww.espa.gr, καιwww.efepae.gr

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, που ορίζεται κατά την Προκήρυξη του Προγράμματος δεν γίνεται αποδεκτή καμία πρόταση.Οι Φάκελοι Υποψηφιότητας πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή σε ένα αντίγραφο, το αργότερο εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, στην Αναπτυξιακή Κρήτης, στα συνεργαζόμενα Καταστήματα της Παγκρήτιας Συν. Τράπ. και της Συν. Τράπ. Χανίων, καθώς και στα τέσσερα επιμελητήρια των νομών.Για τον Οδηγό του Προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, κλπ στοιχεία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και να ενημερώνονται :

α) από τους διαδικτυακούς τόπους: www.ank.gr,www.efepae.grwww.epimlas.grwww.ebeh.gr,www.eber.grwww.chania-cci.gr,www.chaniabank.gr, και www.pancretabank.gr.

β) από όλα τα καταστήματα της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, από το Επιμελητήρια Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου, Λασιθίου, καθώς και από τα γραφεία της Αναπτυξιακής Κρήτης – Υπεύθυνος Προγράμματος κ. Γιώργος Τερζάκης τηλ. 2810302423, fax 2810344107, E–mail:gterzakis@ank.gr