ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28/12/2012

Έγκριση Πρακτικών 12, 13, 15 και 16 της Ομάδας που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα με Α.Π. 1206/304/Α2/07.03.2012 – Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων, έπειτα από θετική αξιολόγηση και έγκριση των ενστάσεων επί του αποτελέσματος της Αξιολόγησης (Κωδ.Πρόσκλησης ΑΠΘ02)

Μεταφορτώστε τη σχετική Υ.Α. του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Μ.Υ.Δ με Α.Π. 6997/1748/A2 – 28/12/2012 από το πρόγραμμα διαύγεια πατώντας εδώ.