ΔΡΑΣΗ ΙΙ: Προδιαγραφές Ανάρτησης Αναμνηστικής Πινακίδας και λογότυπα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) χρηματοδοτεί τη χώρα μας μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων.

Παράλληλα μέσω του Καν. 1828/2006 η Ε.Ε. δίνει μεγάλη βαρύτητα στο γεγονός οι πολίτες να γνωρίζουν όσοι ωφελούνται από προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από αυτήν, την συμβολή της Ε.Ε. στην ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης αλλά και της χώρας μας γενικότερα .

Για το λόγο αυτό στα προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ που διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ,  είναι υποχρεωτική η ανάρτηση αναμνηστικών πινακίδων σε εμφανές σημείο της επιχείρησης για τρία (3) χρόνια μετά την παραλαβή του έργου από τον ΕΦΕΠΑΕ. Είναι μία υποχρέωση με ελάχιστο κόστος αλλά με μεγάλη σημασία και ωφέλεια για την επιχείρηση και τη χώρα γενικότερα.

Ο τύπος, η μορφή και οι διαστάσεις της αναμνηστικής πλάκας είναι απλές , κατανοητές και εύκολες.


Μεταφορτώστε τις αναμνηστικές πινακίδες από εδώ και τα  λογότυπα εδώ