Δυνητικά εντασσόμενα έργα ΠΕΠ Κρήτης

Δυνητικά εντασσόμενα έργα ΠΕΠ Κρήτης

 

Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης υπό όρους στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»

Κατ, αναλογία της Υ.Α. με Α.Π.7773/1989/Α2 – 30/10/2013, προκειμένου να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί η επενδυτική δραστηριότητα, εγκρίθηκε η ένταξη υπό όρους των έργων που αναφέρονται στα Παραρτήματα VI, VII, VIII και IX της Υ.Α. με Α.Π.7391/4148/Α2-25.06.2014  καθώς και για τα έργα της Υ.Α. με Α.Π.7552/4218/Α2-30.06.2014.

Ειδικότερα για τα έργα αυτά τίθενται οι παρακάτω όροι:

α. υποβολή έως την 31.10.2014 από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησηςεπαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικούεπιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείωνέγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικούπροϋπολογισμού της επένδυσης

και

β. επαλήθευση των ανωτέρω από τον ΕΦΕΠΑΕ.

Στην περίπτωση μη ανταπόκρισης των δικαιούχων στους παραπάνω όρους τα έργα αυτά θα απενταχθούν.

Για τα παραπάνω έργα ισχύουν όλες οι διαδικασίες και οι όροι που περιγράφονται στον ισχύοντα Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και τα Παραρτήματα αυτού.