ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ 04/10/2010

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ 04/10/2010

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
(ΕΣΠΑ 2007-2013)
Ε.Π. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα:

«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

το οποίο παρατείνεται και τροποποιείται στα ακόλουθα σημεία:

1) Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των200.000.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη), το οποίο κατανέμεται κατά 70% δηλ. 140.000.000,00€ για τις υφισταμένες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, κατά 20% δηλ. 40.000.000,00€ για τις υφισταμένες μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 10% δηλ. 20.000.000,00€ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

2) Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μια πρόταση:

• Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (κατά την έννοια του ορισμού των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε., Παράρτημα ΙΙ Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος.

• Νέες και υπό σύσταση (start –up) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (κατά την έννοια του ορισμού των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε., Παράρτημα ΙΙ Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος του τομέα της μεταποίησης ή άλλων τομέων που επιθυμούν να επεκταθούν σε μεταποιητικές δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους τομείς της μεταποίησης όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος και αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.

3) Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000,00 ευρώ έως 400.000,00 ευρώ (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και από 100.000,00€ έως 800.000,00€ (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

4) Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης αυξάνεται στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας τουλάχιστον κατά 5% και μέχρι του ορίου του 50% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ για την περιφέρεια Κρήτης το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 45% για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και στο 35% για τις μεσαίες επιχιερήσεις.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 29-07-2010μέχρι τις 20-12-2010 ώρα 14:00, μέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ – www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr,www.ependyseis.gr/miswww.efepae.gr και www.ank.gr. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, που ορίζεται κατά την Τροποποιημένη Προκήρυξη του Προγράμματος (20-12-2010) δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στον Τροποποιημένο Οδηγό Προγράμματος.

Το Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (www.ypoian.gr), (www.ypan.gr), της ΕΥΔ – ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr, του ΕΣΠΑ (www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis) και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr).

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με την Αναπτυξιακή Κρήτης εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ με χωρική αρμοδιότητα την περιφέρεια Κρήτης, υπεύθυνος προγράμματος κ. Γιώργος Τερζάκης τηλ. 2810302423 fax 2810344107, Ε–mail :gterzakis@ank.gr.

ΑΘΗΝΑ 1-10-2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ