Επικαιροποιημένα έντυπα αιτημάτων ενδιάμεσης και τελικής επαλήθευσης (ολοκλήρωσης) των Δικαιούχων στο πρόγραμμα “Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών”

Στο πλαίσιο του προγράμματος “‘Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών-Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ο ΕΦΕΠΑΕ προχώρησε στην έκδοση των επικαιροποιημένων έντυπων των αιτημάτων ενδιάμεσης και τελικής επαλήθευσης (ολοκλήρωσης) των Δικαιούχων. (πατήστε εδώ)