Επικαιροποιημένος Οδηγός Υλοποίησης και παραστατικά ένταξης, πιστοποίησης και πληρωμής Δικαιούχων στις Δράσεις 1 & 2 στο πρόγραμμα “Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων” του ΕΣΠΑ 2007-2013

Ο ΕΦΕΠΑΕ στο πλαίσιο των Δράσεων 1 & 2 του προγράμματος ”Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων ” του ΕΣΠΑ 2007-2013 προχώρησε στην επικαιροποίηση του Οδηγού Υλοποίησης των έργων, καθώς και των παραστατικών για την ένταξη, πιστοποίηση και πληρωμή των Δικαιούχων του προγράμματος. (πατήστε εδώ)