ΝΚΕ : Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το πρόγραμμα : «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με το με Α.Π.: Οικ.13058/2864 – 19/09/2011 διαβιβαστικό απέστειλε φυλλάδιο με Απαντήσεις σε συχνές Ερωτήσεις (FAQs) οι οποίες έχουν υποβληθεί στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα».

Επιπρόσθετα με το με Α.Π.: Οικ. 13695/2932 – 07/10/2011 διαβιβαστικό εξέδωσε συμπληρωματική κατάσταση ερωτήσεων – απαντήσεων ως συνέχεια του προηγούμενου φυλλαδίου, η οποία αφορά τις ερωτήσεις με αριθμό 96. έως και 108.

Όλες οι απαντήσεις στις μέχρι τώρα ερωτήσεις των δυνητικών δικαιούχων, παρέχουν σημαντικές διευκρινίσεις για την ορθολογικότερη υλοποίηση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του οδηγού του εν λόγω προγράμματος.  

Μεταφορτώστε το σχετικό αρχείο από τον ακόλουθο σύνδεσμο :Σχετικά αρχεία :
FAQs_NKE.pdf