ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΟΥ 21/03/2011

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΟΥ 21/03/2011

Ορθή Επανάληψη Οδηγού Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Αναταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Αντωγωνιστικότητας / την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώθηκε ορθή επανάληψη του Οδηγού του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων», ως προς το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : Παρεμβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον – Κατάλογος Δήμων & Δημοτικών Διαμερισμάτων ΟΠΑΑΧ (Για την Περίοδο 2007 – 2013) και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ : Πινάκας Εταίρων ΕΦΕΠΑΕ για Πληροφορίες. Σημεία Προβολής Δράσεων Ενισχύσεων & Υποβολής Επενδυτικών Προτάσεων στον ΕΦΕΠΑΕ του συνημμένου στην παρούσα Οδηγού του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων».

Αθήνα ,16/03/2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ