Ορισμός για τα ενταγμένα υπό όρους έργα, στο Πρόγραμμα«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών», της 2ας Φεβρουαρίου 2015 ως νέας καταληκτικής ημερομηνίας

ΘΕΜΑ: Ορισμός, για τα ενταγμένα υπό όρους έργα, στο Πρόγραμμα«Ενίσχυση Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων  που  δραστηριοποιούνται  στους  τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών», της 2ας Φεβρουαρίου2015 ως νέας καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή από το δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού  επιλέξιμου  προϋπολογισμού  της  επένδυσης  ή  αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

(Πατήστε εδώ)