Παράταση χρόνου υλοποίησης ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα “Εναλλακτικός Τουρισμός” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

Κατόπιν έκδοσης της από 17-12-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί παράτασης του χρόνου υλοποίησης των ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα “Εναλλακτικός Τουρισμός”  και του σχετικού ΦΕΚ της 29/12/2014, ορίζεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων η 30/6/2015.

Απόφαση παράτασης

ΦΕΚ Απόφασης