ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ε.Π.Ε.Α.Α. 24/07/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
 
Ημερομηνία: 23-7-2012
Α.Π.: 3970 / 1082 / Α2
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Θέμα: Παράταση στην προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών και συμπλήρωση διευκρινίσεων στον Οδηγό του Προγράμματος«Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» και των Παραρτημάτων του  

Έχοντας υπόψη: ………… 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα “Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, με την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα με Α.Π. 2358/669/Α2/04.05.2012 ΕΥΔ ΕΠΑΕ, έως και την 17:00 ώρα της 13ης Αυγούστου 2012.  

Β. τη συμπλήρωση διευκρινίσεων στον Οδηγό του Προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης», όπως προέκυψαν από επισημάνσεις του ΕΦΕΠΑΕ και των δικαιούχων, ως εξής:

1. Κεφάλαιο 9. Παράγραφος 9.1, Δράση 1, σελ. 11: Επαναδιατύπωση της 4ης παραγράφου: «Οι δικαιούχοι που έχουν κάνει έναρξη από την 12/10/2011 έως και την 13/08/2012 (υπό σύσταση) θα πρέπει:»

2. Κεφάλαιο 9. Παράγραφος 9.1.2., σελ. 13: Επαναδιατύπωση της 4ης παραγράφου: «Η/οι νέα/ες θέση/εις (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) θα πρέπει να δημιουργηθεί στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (12/10/2011) έως και την 13/08/2012 και να διατηρηθεί για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης».

3. Κεφάλαιο 9. Παράγραφος 9.3, σελ. 20: Επαναδιατύπωση της 2ης παραγράφου: «Η/οι νέα/ες θέση/εις (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) θα πρέπει να δημιουργηθεί στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (12/10/2011) έως και την13/08/2012 και να διατηρηθεί για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης».

4. Κεφάλαιο 10. Παράγραφος 10.1 Δράση 1, σελ. 21: Επαναδιατύπωση της 2ης παραγράφου: «Τα αναφερόμενα δικαιολογητικά (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, Δράση 1, κεφ. Α’) προσκομίζονται στον ΕΦΕΠΑΕ έως τις 13/08/2012. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις στους υποβληθέντες φακέλους θα υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο 10 ημερολογιακών ημερών να αποστείλουν τα συμπληρωματικά στοιχεία από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής ενημέρωσης τους από τον ΕΦΕΠΑΕ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακριβής δήλωση, θα γίνεται διόρθωση της βαθμολογίας των προτάσεων από τον ΕΦΕΠΑΕ και επανακατάταξή τους με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά».

5. Κεφάλαιο 10. Παράγραφος 10.1 Δράση 2, σελ. 22: Επαναδιατύπωση της 2ης και 3ηςπαραγράφου: «Τα αναφερόμενα δικαιολογητικά (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, Δράση 2, κεφ. Α’) προσκομίζονται στον ΕΦΕΠΑΕ έως τις 13/8/2012. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις στους υποβληθέντες φακέλους θα υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο 10 ημερολογιακών ημερών να αποστείλουν τα συμπληρωματικά στοιχεία από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής ενημέρωσης τους από τον ΕΦΕΠΑΕ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακριβής δήλωση στοιχείων, θα γίνεται διόρθωση της βαθμολογίας των προτάσεων από τον ΕΦΕΠΑΕ και επανακατάταξή τους με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά».

6. Κεφάλαιο 11, σελ. 30: Προσθήκη στο τέλος του κεφαλαίου της παρακάτω παραγράφου: «Σε περίπτωση που η ΕΥΔ ΕΠΑΕ προχωρήσει σε ένταξη νέων προτάσεων (επιλαχουσών) λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ταχείας απορρόφησης πόρων και στο πλαίσιο εκχώρησης πρόσθετων πόρων στο Πρόγραμμα τότε, θα δοθεί ένα χρονικό περιθώριο 30 ημερολογιακών ημερών από της γνωστοποιήσεως της έγκρισης των νέων προτάσεων για την χρηματοδότηση τους από το Πρόγραμμα, για την αποστολή των δικαιολογητικών και την δημιουργία της νέας θέσης εργασίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις στους υποβληθέντες φακέλους θα υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο 10 ημερολογιακών ημερών να αποστείλουν τα συμπληρωματικά στοιχεία από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής ενημέρωσης τους από τον ΕΦΕΠΑΕ».

7. Κεφάλαιο 14, μετά την παράγραφο 2, σελ. 36, προστίθεται η φράση: «Οι τελικά υποβληθείσες δαπάνες θα πρέπει να τηρούν τα μέγιστα ποσοστά των κατηγοριών δαπανών».

8. Κεφάλαιο 14, παράγραφος 3, σελ. 36, η διατύπωση: «Οι τελικά πιστοποιημένες δαπάνες δεν μπορεί να είναι μικρότερες του 70% του αρχικά επιλέξιμου προϋπολογισμού» αντικαθίσταται με «Οι δαπάνες που τελικά θα υποβληθούν δεν μπορεί να είναι μικρότερες του 70% του αρχικά επιλέξιμου προϋπολογισμού. Οι τελικά πιστοποιημένες δαπάνες δεν μπορεί να είναι μικρότερες του 50% του αρχικά επιλέξιμου προϋπολογισμού και δεν θα ελέγχεται η τήρηση των μέγιστων ποσοστών των κατηγοριών δαπανών. Σε περίπτωση που πιστοποιηθούν δαπάνες μικρότερες του 50% του αρχικά επιλέξιμου προϋπολογισμού η πρόταση απεντάσσεται».

9. Κεφάλαιο 15, παράγραφος 3, σελ. 37. Η διατύπωση: «Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος καθ’ όλη την διάρκεια του έργου έως και την ολοκλήρωση αυτού να διατηρεί τα ΕΜΕ που είχε η επιχείρησή του κατά το έτος πριν την απόφαση ένταξης (2011). Σε περίπτωση δημιουργίας νέας θέσης εργασίας θα πρέπει τα άθροισμα των ΕΜΕ κατά την υποβολή αίτησης ολοκλήρωσης να είναι μεγαλύτερο τουλάχιστον κατά μία μονάδα από ότι ήταν κατά το έτος 2011. αντικαθίσταται με «Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος καθ’ όλη την διάρκεια του έργου έως και την ολοκλήρωση αυτού να διατηρεί τα ΕΜΕ που είχε η επιχείρησή του κατά το έτος πριν την απόφαση ένταξης (2011). Σε περίπτωση δημιουργίας νέας θέσης εργασίας θα πρέπει το άθροισμα των ΕΜΕ, κατά τη διάρκεια υποχρέωσης διατήρησης αυτής, να είναι μεγαλύτερο τουλάχιστον κατά μία μονάδα από ότι ήταν κατά το έτος 2011».

10. Παράρτημα ΙΙΙ ΔΡΑΣΗ 1Α και ΔΡΑΣΗ 2Α: Τροποποίηση του Παραρτήματος όσον αφορά στην καταληκτική προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών. Επαναδιατύπωση του σημείου Α): « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 13/08/2012)»  Γ. Τη δημοσίευση της της απόφασης αυτής στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr, του ΕΠΕΑΑ www.epeaa.gr. 

Ο Υπουργός

Κωστής Χατζηδάκης