ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ

Πρόγραμμα «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ ανακοινώνει στους υποψήφιους επενδυτές την τροποποίηση και παράταση ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα:

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Μετακινούμε την Ελλάδα με Ασφάλεια και Σεβασμό στο Περιβάλλον»

Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αποφάσισε:

Α. την παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής έως και την 24:00 (12:00μμ) ώρα της 2ης Απριλίου 2012 (02-04-2012).

Β. την τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος και τα παραρτήματα αυτού. Το αναλυτικό κείμενο της απόφασης τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος καθώς επίσης και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (www.ank.gr).

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis. Οι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται, ενώ κατά την παραλαβή των φακέλων των προτάσεων θα ελέγχεται η τήρηση της υποχρέωσης της ηλεκτρονικής υποβολής. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε ένα από τους Εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, καθώς και στα συνεργαζόμενα Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς.

Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται στο σημείο που έχει επιλεγεί από τον επενδυτή κατά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με οποιοδήποτε κατάστημα της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, τα αρμόδια γραφεία των Επιμελητηρίων Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου, Λασιθίου, καθώς και τα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου Τ.Κ. 712 02 Ηράκλειο). Υπεύθυνος προγράμματος για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ κ. Λευτέρης Νικολακάκης τηλ.: 2810302402, fax: 2810344107, E–mail: nikolakakis@ank.gr(ΑπόφασηΤροποποιημένος Οδηγός)