ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 
Ε.Π. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΠΡΑΞΗ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού (Ε.Υ.Π.Ο.Τ.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» παρατείνεται έως και τις 15.02.2012

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis, έως και την 24η ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ωςκαταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.Μετά τη λήξη της ως άνω οριζόμενης ημερομηνίας δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή πρότασης.   

Αθήνα,  31.01.2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ


Περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε εδώ