ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 

Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση μεΑ.Π.:Οικ.5667/447 – 18/05/2011 παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» μέχρι και την 14η ώρα (14:00 μ.μ.) της Τρίτης 14 Ιουνίου του 2011.

Επίσης με την ίδια απόφαση συμπληρώνονται και διορθώνονται εκ παραδρομής σφάλματα στο σώμα του οδηγού και στα κεφ. 3, § 8.2 & 8.3, κεφ. 11, κεφ 12, § 13.5 & 13.6 στο κεφ. 15 και στο Παράρτημα VI.

Τέλος από την Γ.Γ.Β. του ΥΠ.Π.Α.Α. έγινε επικαιροποίηση & συμπλήρωση της λίστας συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων η οποία αποτελεί ορθή επανάληψη της 2ης σειράς ερωτήσεων σύμφωνα με την οποία η ερώτηση (45), όπως είχε απαντηθεί στην πρώτη σειρά ερωτήσεων με την υπ. αρ. 2673/216/14-03-2011, αντικαθίσταται στο ορθό από την ερώτηση 46 του παρόντος και της συνημμένης σε αυτό κατάστασης.

Μεταφορτώστε το σχετικό αρχείο :20110518_FAQs ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ