ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 28/03/2011

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Δημόσια δαπάνη: 30.000.000,00€

Σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να αποσταλούν στη Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας υπόψη κου Δ. Τσαγκρή / e-mail. : tsagrisd@ypan.gr ή Ι. Κωττάκη / e-mail : kottakisi@ypan.gr μέχρι την 1η Απριλίου 2011.

Ενημερωτικό σημείωμα

Η επιχειρηματική καινοτομία αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την πρόοδο και την ευημερία στο πλαίσιο ενός σύγχρονου αναπτυξιακού προτύπου. Η εικόνα των ελληνικών επιχειρήσεων όπως απoτυπώνεται στις διεθνείς συγκριτικές μελέτες και κατατάξεις σχετικά με την υιοθέτηση και την ανάπτυξη της καινοτομίας είναι αντιφατική. Οι ελληνικές επιχειρήσεις ενώ είναι ανοικτές στην υιοθέτηση νέων προϊόντων και οργανωτικών καινοτομιών εμφανίζουν αδυναμία να παρουσιάσουν δικά τους πρωτότυπα/καινοτόμα προϊόντα που είναι αποτέλεσμα της χαμηλής τους επίδοσης σε Ε & Α, σε πατέντες ή εμπορικά σήματα.

Η χώρα διαθέτει μεγάλο επιχειρηματικό δυναμικό που σε μεγάλο ποσοστό αποτελεί επιχειρηματικότητα ανάγκης που δεν αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της  όπως π.χ δυναμικό υψηλού μορφωτικού επιπέδου.

Η δημιουργία και η προώθηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου με κύριους άξονες την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα αποτελεί κυρίαρχο πολιτικό στόχο.

Με το πρόγραμμα της «Νέας Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας» που παρουσιάζεται επιδιώκεται η ενίσχυση των νέων δυναμικών επενδύσεων στο πλαίσιο μιας καινοτόμου και νέας επιχειρηματικότητας.

Τα στοιχεία του προγράμματος συνοψίζονται στα εξής :

Σκοπός- Στόχοι του Προγράμματος – Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Με το πρόγραμμα :

 • Ενισχύεται η δημιουργία / ίδρυση νέων επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα ή/και μία καταγεγραμμένη / κατοχυρωμένη τεχνογνωσία που δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί εμπορικά,  σε επιχειρηματική καινοτομία.
 • Ενισχύονται οι πολύ μικρές και μικρές νέες επιχειρήσεις (οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος

 • Δημόσια Δαπάνη: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με 30.000.000,00€
 • Προϋπολογισμός Έργων: Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από€30.000,00 έως €300.000,00 ευρώ για το τομέα της μεταποίησης ή από €20.000,00 έως €200.000,00 για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων.
 • Ποσοστά ενίσχυσης Δημόσιας Χρηματοδότησης: Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% των επιλέξιμων δαπανών.
 • Επιλέξιμες Δαπάνες: Καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα ενεργειών όπως:
  1. Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός
  2. Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες 
  3. Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων πατεντών και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας
  4. Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων και  χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις
  5. Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων
  6. Δαπάνες Τεχνικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
  7. Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας
  8. Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού  και ανθρωπίνων πόρων
  9. Ανάπτυξη Πρωτοτύπων
  10. Λειτουργικές Δαπάνες
 • Διάρκεια Υλοποίησης: Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης.
 •  Υποβολή προτάσεων: Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (υποχρεωτικά) μέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΕΠΑΕ)  και του ΥΠΟΙΑΝ 
 • Επιλεξιμότητα Δαπανών : Από την ημερομηνία Προκήρυξης του ΠρογράμματοςΦορείς διαχείρισης : η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΔΜΜΕ) και ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισμού De Minimis(αριθ.1998/2006)

Οι βασικότερες διαφοροποιήσεις του προγράμματος«Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» σε σχέση  με προηγούμενα προγράμματα συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία :

Ευρύτητα εφαρμογής : 
Το πρόγραμμα καλύπτει μεγάλο εύρος επιλέξιμων οικονομικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει τους κλάδους της μεταποίησης, της «πράσινης» οικονομίας και πολλούς από τους κλάδους της παροχής υπηρεσιών με εν δυνάμει καινοτομικά χαρακτηριστικά. Σε σχέση με παλαιότερα προγράμματα δεν περιλαμβάνονται δραστηριότητες που δεν έχουν από τη φύση τους καινοτομικό χαρακτήρα, ή υπάρχει κορεσμός στην αγορά ή πρόκειται καταφανώς για επιχειρηματικότητα ανάγκης.

Η έμφαση στην αξιολόγηση  των επιχειρηματικών σχεδίων  δίδεται στα ποιοτικά τους στοιχεία που σχετίζονται με την καινοτομικότητά τους, τα προσόντα του υποψήφιου επιχειρηματία, την ποιότητα των προτεινόμενων προς χρηματοδότηση ενεργειών 

Χαρακτήρας :

Το πρόγραμμα είναι το πρωτοπόρο στο είδος του, δεδομένου ότι:

 • Δίνει (ως βασική προτεραιότητα) έμφαση στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας δια μέσου της αξιολόγησης και ενίσχυσης καινοτομικών, πρωτότυπων και ευρηματικών ιδεών.
 • Στην έννοια της καινοτομίας περιλαμβάνεται και επιβραβεύεται όχι μόνο η επιστημονική / τεχνολογική καινοτομία αλλά και η μη τεχνολογική και η οικολογική καινοτομία.
 • Δίνει έμφαση στις υπό ίδρυση και στις νέες επιχειρήσεις (μέχρι και πέντε διαχειριστικές χρήσεις) καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στήριξης .

Εφαρμογή: 
Το πρόγραμμα είναι το πρώτο του είδους του, που:

 • Έχει διαρκή χαρακτήρα για όσο επαρκούν οι διαθέσιμοι πόροι της Δημόσιας Δαπάνης. Το πρόγραμμα δηλαδή υλοποιείται επί την βάση ετήσιων κύκλων παρέχοντας ένα διαρκές / διαχρονικό εργαλείο στήριξης στην αγορά. 
 • Εισάγει ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της καινοτομίας που επιτρέπει την συστημική αντιμετώπιση και αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων επί της αρχής «ιδέα – σχεδιασμός υλοποίησης – υλοποίηση – αγορά» .
 • Υποστηρίζει ένα ευρύτατο πεδίο επιλέξιμων ενεργειών και των δαπανών που αντιστοιχούν σε αυτές, συμπεριλαμβανόμενων και λειτουργικών δαπανών για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις.
 • Εισάγει την έννοια της μετά την ολοκλήρωση παρακολούθησης των έργων και την επιβράβευση θετικών αποτελεσμάτων και υλοποίησης στόχων.
 • Μειώνεται ουσιαστικά η γραφειοκρατία, με την απλοποίηση των επίσημων ‘’χαρτιών’’ που ζητούνται τουλάχιστον στη φάση πριν την οριστική ένταξη των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα.  

Χρηματορροές:

 • Δεν απαιτείται τεκμηρίωση ιδίας συμμετοχής.
 • Διασφαλίζεται η συνεχής χρηματορροή με την χρήση «κυλιόμενης» εγγυητικής επιστολής.
 • Διασφαλίζεται η άμεση καταβολή δημόσιας χρηματοδότησης μετά την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 
 • Υπάρχει πρόβλεψη για νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης εάν επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα.