ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ
O Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», εφεξής ΕΦΕΠΑΕ, προγραμματίζει τον εμπλουτισμό του Μητρώο Αξιολογητών, το οποίο είχε συσταθεί και εγκριθεί με το υπ’ αριθ. πρωτ. 4156/ΕΦΕΠΑΕ/1024/10.6.2010 έγγραφο της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση του Μητρώου Αξιολογητών» για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝ ΙΙ και τις δράσεις Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας των πέντε Ε.Π. των περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

α) Υποχρεωτικά προσόντα 
1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ελληνικού Πανεπιστημίου (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμο τίτλο Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής του Εξωτερικού νόμιμα αναγνωρισμένου από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο.
και
2. Πενταετής Επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποκτήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αντικείμενα:

 • Μεταποίηση, κυρίως σε ΜΜΕ
 • Τουρισμός
 • Περιβάλλον
 • Ενέργεια, κυρίως σε ΑΠΕ / Συμπαραγωγή / Εξοικονόμηση
 • Ποιότητα
 • Υπηρεσίες – Εμπόριο
 • Κατάρτιση

Θέματα:

 • Οικονομική Βιωσιμότητα Επιχειρήσεων
 • Αξιολόγηση Επιχειρηματικών ή Επενδυτικών Σχεδίων
 • Δανειοδοτήσεις – Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεων
 • Υλοποίηση – Διαχείριση Επενδυτικών Έργων, Κοινοτικών Προγραμμάτων, κλπ

ή/και

3. Εμπειρία αξιολόγησης. Ειδικότερα απαιτείται τεκμηριωμένη εμπειρία σε αξιολογήσεις επιχορηγούμενων επενδύσεων, εμπειρία στη σύνταξη σχετικών μελετών ή/και ελέγχου επενδύσεων στα προαναφερόμενα αντικείμενα.Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
4.Ικανότητα Χειρισμού Η/Υ, δεδομένου ότι οι αξιολογήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά

β)  Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
 • Εμπειρία στη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
 • Εγγραφή Υποψηφίου σε άλλον, εγκεκριμένο κατάλογο αξιολογητών
 • Πιστοποιητικό Κατάρτισης υποψηφίου σε Αντικείμενα σχετικά με την αξιολόγηση.

Τα μέλη του ισχύοντος Μητρώου δεν υποβάλλουν νέα αίτηση.

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και την αίτηση εγγραφής με τα συνημμένα έντυπα στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr). 
Οι συμπληρωμένες αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρώτα ηλεκτρονικά  και στη συνέχεια στους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση :

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου,
ΤΚ 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
τηλ. 2810302400
E – mail : info@ank.gr  
URL : www.ank.gr
 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 29η Μαρτίου 2013 και ώρα 17:00.