Πρόγραμμα «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Πρώτη ημέρα υποβολής: 20/02/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 02/04/2012
Δημόσια δαπάνη: 30.000.000,00€

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον».

1. Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Δημόσιας Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι 30.000.000 €και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής :

  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» Άξονας Προτεραιότητας 2 (οκτώ περιφέρειες του αμιγούς στόχου 1):9.250.000€,
  • Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττικής» Άξονας Προτεραιότητας 3(Περιφέρεια Αττικής): 6.000.000€,
  • Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης» Άξονας Προτεραιότητας 4 (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας): 9.000.000€,
  • Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης» Άξονας Προτεραιότητας 5 (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 750.000€,
  • Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου»Άξονας Προτεραιότητας 8 (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας): 4.500.000€,
  • Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» Άξονας Προτεραιότητας 6 (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου):500.000€.

2. Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και από το Ελληνικό Δημόσιο.

3. Σκοπός του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις ενισχυόμενες μεταφορικές επιχειρήσεις:

  • Συνθήκες υγιούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης, μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του Ν3887/10 και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επιχειρηματικότητας. 
  • Δυνατότητα σταδιακής μείωσης του αριθμού των μεμονωμένων οδηγών- επιχειρήσεων που οδηγεί αναμφίβολα σε εσωτερικό μη υγιή ανταγωνισμό και δημιουργία σύγχρονων επιχειρήσεων και επίτευξης οικονομιών κλίμακας, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και σχετικές υπηρεσίες,
  • Μείωση του μεταφορικού κόστους μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την χρήση σύγχρονου εξοπλισμού.
  • Προϋποθέσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας μέσω εφαρμογής συστημάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, εκπαίδευσης οδηγών, χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης μετακινήσεων οχημάτων, μείωσης αγορών ανταλλακτικών και σέρβις και εφαρμογής προωθητικών ενεργειών.

4. Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με βάση τον Εγκεκριμένο Οδηγό Προγράμματος και τα παραρτήματα του, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης. Στον Οδηγό Προγράμματος και τα παραρτήματα περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία επαλήθευσης και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι του Προγράμματος.

5. Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΦΕΠΑΕ (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 20/02/2012 με καταληκτική ημερομηνίατην 24:00 (12:00μμ) ώρα της 2ης Απριλίου 2012 (02-04-2012).

6. Η προκήρυξη της Δράσης να δημοσιευτεί σε τέσσερις εφημερίδες Πανελλήνιας Κυκλοφορίας και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr.

7. Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ΕΦΕΠΑΕ/ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου Τ.Κ. 712 02 Ηράκλειο

Υπεύθυνος : Λευτέρης Νικολακάκης 
τηλ. 2810302402 – Fax: 2810344107
 E-mail: nikolakakis@ank.gr

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
Σωκράτης Ξυνίδης