Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης,Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»

Διαπίστωση της μη πλήρωσης των όρων της με Α.Π. 7777/1993/Α2/30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης δυνητικά εντασσόμενων έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών», στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας – Θεσσαλίας – Πελοποννήσου – Στερεάς Ελλάδας – Αττικής – Βορείου και Νοτίου Αιγαίου – Δυτικής Ελλάδας – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων – Κεντρικής Μακεδονίας – Κρήτης – Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.(πατήστε εδώ)