ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 06/05/2011

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 06/05/2011

 

Εκδόθηκε από το ΥΠΠΑΑ/ΓΓΒ/Δ-ΜΜΕ νέα επικαιροποιημένη κατάσταση ερωτήσεων – απαντήσεων για το πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Στην απάντηση της ερώτησης 45 του εντύπου αυτού αναφέρεται ότι : «Σύμφωνα και με σχετική γνωμοδότηση της ΜοΚΕ και της ΕΥΣ, οι ενισχύσεις που υπάγονται στο Προσωρινό πλαίσιο στήριξης Δεν αποτελούν ενισχύσεις De minimisΣυνεπώς, για επιχειρήσεις που θέλουν να λάβουν De minimisενισχύσεις το 2011 (π.χ. με την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων») και έχουν ήδη λάβει ενισχύσεις κατά τα παρελθόντα έτη είτε δυνάμει του κανονισμού DeMinimis είτε του Προσωρινού Πλαισίου, θα ισχύσει για αυτές η τήρηση του ανώτατου ορίου σώρευσης των 200.000,0€ για όλες τις De Minimis ενισχύσεις που ενδεχομένως έλαβε η επιχείρηση την τελευταία τριετία. Ο έλεγχος σώρευσης για τα προγράμματαDe minimis μέχρι του ποσού των 200.000,0€ πραγματοποιείται μόνο με βάση τη σώρευση Deminimis μεταξύ τους και όχι την σώρευση με άλλες ενισχύσεις όπως οι ενισχύσεις που εμπίπτουν στα πλαίσια προγραμμάτων που έχουν προκηρυχθεί με βάση τα όρια του Προσωρινού πλαισίου στήριξης (όριο 500.000€).

Προς καλύτερη εποπτεία του ερωτήματος παρατίθεται το ακόλουθο υποθετικό παράδειγμα:

 • Έστω μικρομεσαία επιχείρηση η οποία το 2008 ή 2009 υπήχθηκε σε πρόγραμμα De Minimis(με όριο σώρευσης τα 200.000,0 €) και επενδυτικό σχέδιο που αντιστοιχεί σε επιχορήγηση 150.000,0€.
 • Η ίδια επιχείρηση υπάγεται το 2010 σε ένα πρόγραμμα (βλέπε κάτωθι) που εντάσσεται στο προσωρινό πλαίσιο στήριξης (με όριο 500.000,0€) με επενδυτικό σχέδιο που αντιστοιχεί σε επιχορήγηση 100.000,0€.
 • Η επιχείρηση αυτή ενδιαφέρεται να υπαχθεί το 2011 σε νέο πρόγραμμα De Minimis (με όριο σώρευσης τα 200.000,0 €) και επενδυτικό σχέδιο που θα  μπορεί να αντιστοιχεί σε επιχορήγηση από 50.000,0€ έως 80.000,0€.

  Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η επιχείρηση του παραδείγματος μπορεί να λάβει το 2011 DeMinimis ενίσχυση ύψους 50.000€, επειδή για το όριο σώρευσης των 200.000€ υπολογίζεται μόνον η de minimis ενίσχυση που έλαβε το 2009, οπότε υπολείπονται άλλα 50.000€ που μπορεί να λάβει το 2011 για de minimis με το νέο πρόγραμμα. Εάν όμως την de minimisενίσχυση των 150.000€ την έλαβε το 2008 και έχει παρέλθει η κρίσιμη τριετία, τότε δεν θα συνυπολογιστεί για το όριο σώρευσης των 200.000€, καθώς δεν εμπίπτει εντός της προηγούμενης τριετίας. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση μπορεί να λάβει το 2011  deminimis 80.000€ με το νέο πρόγραμμα (ή και περισσότερο), καθώς δεν θα έχει χρησιμοποιήσει καθόλου το ποσό των 200.000€. Η ενίσχυση περιορισμένου ύψους των 100.000€ που έλαβε η επιχείρηση από πρόγραμμα του Προσωρινού Πλαισίου δεν θα συνυπολογιστεί γιατί δεν είναι  de minimisενίσχυση.

  Σημειώνεται ότι στα πλαίσια του Προσωρινού Πλαισίου Στήριξης έχουν προκηρυχθεί από διάφορους φορείς τα ακόλουθα προγράμματα:

  1. Ενίσχυση ΜΜΕ στους τομείς της μεταποίησης – τουρισμού – εμπορίου – υπηρεσιών (Α’ δράση ΕΣΠΑ)
  2. Dg Lodge για αιτήσεις μέχρι 31.12.2010
  3. Διαρθρωτική Προσαρμογή Επιχειρήσεων (Υπ. Εργασίας) για αιτήσεις μέχρι 31.12.2010
  4. Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με  επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, του ΟΑΕΔ για αιτήσεις μέχρι τις 31-12-2010.

  Θα γίνεται έλεγχος σώρευσης στα 200.000,0€ με τα προγράμματα:

  Α. Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης, του ΟΑΕΔ-ΕΚΑΕ.

  Β. Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 20-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης, του ΟΑΕΔ-ΕΚΑΕ.

  Γ. Διαρθρωτική προσαρμογή των Επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης –   Πρόσκληση Α : Σύνταξη κλαδικών σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ-ΕΚΑΕ.».

Μεταφορτώστε το σχετικό έντυπο : FAQs Εξωστρέφειας 06/05/2011