Τροποποίηση Οδηγού Εφαρμογής Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.Π.Ε. και Επιχειρηματικά Πάρκα».

Τροποποίηση της υπ αρ. πρωτ. Οικ. 3450/256(ΦΚ/Α.21)/ 12-3-2013 (ΦΕΚ 690/Β/26-
3-2013) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων καθώς και της υπ αρ. πρωτ. Οικ. ΦΚ/Α21.4/οικ.77875/274/24-12-2014
Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με θέμα:« Έγκριση του Οδηγού
του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του
ΕΣΠΑ 2007-2013» και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων
έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα, «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και
Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

 

Μεταφορτώστε την απόφαση εδώ.