Τροποποίηση Οδηγού 27/09/2013

Μεταφορτώστε το σχετική Υ.Α. με Α.Π. 6674/1654/Α2 – 26/09/2013 που αφορά στην τροποποίηση των κεφαλαίων 6.1, 6.3, 8.2 καθώς και του Παραρτήματος ΙΙ του οδηγού του προγράμματος, πατώντας εδώ.