Τροποποίηση της υπ΄αρίθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/126/14.02.2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄445/2014) του Προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός».

Μεταφορτώστε την Απόφαση εδώ.

Μεταφορτώστε το ΦΕΚ εδώ.