Τροποποίηση της υπ΄αρίθ. πρωτ. οικ. 9670/1764/30-07-2013 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, όπως ισχύει – Παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)».

Μεταφορτώστε την Τροποποίηση εδώ.