Τροποποίηση της Υ.Α. με Α.Π. 7738/4307/Α2/03.07.2014 (8/6/2015)

Τροποποίηση της Υ.Α. με Α.Π. 7738/4307/Α2/03.07.2014 με θέμα: «Διαπίστωση μη πλήρωσης των όρων της με Α.Π. 7773/1989/Α2/ 30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» – Περιφέρεια Κρήτης για δυνητικά εντασσόμενα έργα».(8/6/2015)

Μεταφορτώστε την απόφαση πατώντας εδώ.