ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ 25/05/2012 Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ 25/05/2012

 

Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος 
«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες»

Πιο αναλυτικά το ΦΕΚ 1607 Β – 10.05.2012 αναφέρει τα ακόλουθα :

Αριθμ. 4891/583                                              (2)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11088/1164/1−10−2010 Υπουργικής απόφασης με θέμα «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013», όπως ισχύει.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

…….

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθ. 11088/1164/1−10−2010 Υπουργικής απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013» (ΦΕΚ 1627/Β΄/11−10−2010), και τηςαριθ. 14751/3695/21−10−2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού (ΦΕΚ 2464/Β΄/3−11−2011).

1) Τροποποιείται το κεφάλαιο 14.7 «Επιτροπή Παρακολούθησης», του οδηγού προγράμματος, ως εξής:

Με απόφαση της ΓΓΒ/ΥΠΑΑΝ, συγκροτείται 5 μελήςΕπιτροπή Παρακολούθησης για την εξέταση αιτημάτων τροποποίησης, ολοκλήρωσης, απένταξης και γενικότερα θεμάτων που έχουν να κάνουν με την υλοποίηση, την παραλαβή, την ολοκλήρωση και την παρακολούθηση των έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος οδηγού.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Οδηγού, για περιπτώσεις που απαιτείται τροποποίηση, ολοκλήρωση ή ανάκληση της απόφασης ένταξης, η Επιτροπή εισηγείται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την έκδοση της σχετικής απόφασης.

Η Επιτροπή εξετάζει όλα τα αιτήματα (π.χ. θεραπείας) που προέκυψαν μετά την διαδικασία αξιολόγησης και την απόφαση ένταξης έργων στο πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007−2013».

Από τα 5 μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, τατρία (3) είναι υποχρεωτικά υπάλληλοι του ΕΦΕΠΑΕ ή / και των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ, που ορίζονται κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων υπηρεσιών του ΕΦΕΠΑΕ. Τα άλλα δύο μέλη είναι υποχρεωτικά υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Χωρίς δικαίωμα ψήφου δύναται να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και αρμόδιο στέλεχος από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΕ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ).

Δεν επιτρέπεται η στελέχωση της Επιτροπής Παρακολούθησης με άτομα που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης βρίσκεται σε απαρτίακαι μπορεί να συνεδριάσει όταν παρευρίσκονται τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη της τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου εκ των οποίων υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα μέλος προερχόμενο από τη Γ.Γ.Βιομηχανίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Το έργο της επιτροπής λύεται αυτοδικαίως με τηνέκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης όλων των έργων από τη ΓΓΒ/ΥΠΑΑΝ (σημείο 14.8 κατωτέρω).

2) Συμπληρώνεται − τροποποιείται το κεφάλαιο 14.8 ως εξής:  

«απόφαση ολοκλήρωσης Προγράμματος Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»

Εκδίδεται απόφαση ολοκλήρωσης του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατόπιν εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ στην Επιτροπή Παρακολούθησης που περιλαμβάνει το σύνολο των ολοκληρωμένων έργων που έχουνπαραληφθεί και αποπληρωθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ.

Η απόφαση αυτή θα περιλαμβάνει πίνακα με τα στοιχεία των ολοκληρωμένων έργων ανά περιφέρεια, όπως επωνυμία, ΑΦΜ, αρχικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό και αναλογούσα δημόσια δαπάνη, τελικό προϋπολογισμό και καταβληθείσα δημόσια δαπάνη, καθώς και ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

3) Τροποποιείται το κεφάλαιο 15 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», παράγραφος 3, του οδηγού του προγράμματος, ως εξής:

3. Οι επιχειρήσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι υποχρεωμένες να διατηρήσουν τον ΜΟ των θέσεων εργασίας των ετών 2010/2011 για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση ελέγχου και διαπίστωσης μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης, ο δικαιούχος θα οφείλει να επιστρέψει το ποσό της χορηγηθείσας επιχορήγησης που αναλογεί στο ποσοστό της συνολικής μείωσης του υφιστάμενου προσωπικού. Στην περίπτωση των πολύ μικρών επιχειρήσεων το ποσοστό μείωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της επιχορήγησης, στις μικρές το 15% και στις μεσαίες το 20%. Σημειώνεται ότι ο αριθμός απασχολούμενων σε κάθε επιχείρηση υπολογίζεται και ελέγχεται σε ΕΜΕ με βάση το έντυπο Ε7, τιςθεωρημένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από τον ΕΦΔ για την ακριβή καταμέτρηση του προσωπικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ