Υλοποίηση Πράξεων – Έργων

 

Τα ακόλουθα έντυπα και παραδοτέα για την υλοποίηση των δράσεων του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ είναι κοινά για όλες τις Δράσεις:  

Κατά τα λοιπά για περισσότερες οδηγίες κλπ έντυπα υλοποίησης, ανατρέξτε στο υπομενού [ΧΧ : Υλοποίηση Πράξεων – Έργων] κάθε επί μέρους Δράσης.


Κοινοποίηση Διατάξεων § 4 άρθρου 242 του Ν.4072/2012 ΦΕΚ 86 Α / 11.04.2012 για Πληρωμές Ενισχύσεων στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων


Σύμφωνα με το με Α.Π. ΔΠΕΙΣ Α 1075209 ΕΞ 2012-11/05/2012 της Δνσης Πολιτικής Εισπράξεων του Υπουργείου Οικονομικών ισχύουν τα ακόλουθα :

«3. Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης δεν μπορούν να κατασχεθούν, δεν υπόκεινται σε καμία είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην περίπτωση αυτή παραμένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης. ……»

Μεταφορτώστε το ανωτέρω σχετικό από εδώ.