Υλοποίηση Πράξεων – Έργων

Υλοποίηση Πράξεων – Έργων 
στο πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

 

Οδηγίες για την Υποβολή Αιτημάτων Τροποποίησης


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά & Οδηγίες Υλοποίησης

 για την Υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Δαπανών  

Δικαιολογητικά Εκταμίευσης Δ.Δ. Πράσινου Τουρισμού

 


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά & Έντυπα 
για τη Λήψη Προκαταβολής από Δικαιούχο