Υλοποίηση Πράξεων ‘Εργων

 

Υλοποίηση Πράξεων – Έργων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»

 

09/06/2015

 

Τροποποίηση του οδηγού προγράμματος “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς  Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών” ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων.(8/6/2015)

Μεταφορτώστε την απόφαση εδώ


24/04/2015

Απόφαση Τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων.

Μεταφορτώστε την σχετική απόφαση εδώ13/02/2015

 

Τροποποίηση των αποφάσεων διαπίστωσης μη πλήρωσης των όρων ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης για δυνητικά εντασσόμενα έργα στο πρόγραμμα “Ενίσχυση ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών”

Μεταφορτώστε τις σχετικές αποφάσεις εδώ


01/12/2014

 

Ορισμός για τα Ενταγμένα Υπό Όρους Έργα της 2ας Φεβρουαρίου 2015 ώς νέας καταληκτικής ημερομηνίας

 Σύμφωνα με την Υ.Α. με Α.Π.11429/5292/Α2-01/12/2014 αποφασίσθηκε ο ορισμός για τα ενταγμένα υπό όρους έργα των Αποφάσεων των σημείων 15–27 του προοιμίου, της 2ας Φεβρουαρίου 2015 ως νέας καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή από το δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. 

Η ηλεκτρονική υποβολή ολοκληρώνεται στις μ.μ.της 02/02/2015Η υποβολή σε έντυπη μορφή γίνεται είτε ιδιοχείρως στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ,μέχρι τις μ.μτης 02/02/2015, είτε ταχυδρομικά (ή με courier) εντός της 02/02/2015. 

Μεταφορτώστε τη σχετική απόφαση από εδώ.   

31/10/2014

 

Ορισμός για τα Ενταγμένα Υπό Όρους Έργα της 1ης Δεκεμβρίου 2014 ώς νέας καταληκτικής ημερομηνίας

Γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με την Υ.Α. με Α.Π. 10558 / 5121 / A2 – 31.10.2014 αποφασίσθηκε ο ορισμός, για τα ενταγμένα υπό όρους έργα, της 1ης Δεκεμβρίου 2014 ως νέας καταληκτικής ημερομηνίας, αντί της 31ης Οκτωβρίου 2014, του σημείου 7 της με Α.Π. 7391/4148/Α2/25.06.2014 Υπουργικής Απόφασης.Η ηλεκτρονική υποβολή ολοκληρώνεται στις 5 μ.μ. της 1/12/2014. Η υποβολή σε έντυπη μορφή γίνεται είτε ιδιοχείρως στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, μέχρι τις 5 μ.μ. της 1/12/2014, είτε ταχυδρομικά (ή με courier) εντός της 1/12/2014. Για να μεταφορτώσετε τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ.


31/10/2014

 Τροποποίηση Οδηγού Εφαρμογής – Παράταση Υλοποίησης Χρηματοδοτούμενων Έργων.

Σύμφωνα με την Υ.Α. με Α.Π.10577/5125/Α2-31.10.2014, το κεφάλαιο 9 «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» αντικαθίσταται ώς εξής : «Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30/06/2015». Κατά τα λοιπά ο Οδηγός και τα παραρτήματά του παραμένουν ώς έχουν.


Οδηγίες Υλοποίησης ΜΜΕ 
(ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ 8/4/2014)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σας επισημαίνουμε ότι κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου σας, πέραν του Οδηγού Προγράμματος και Οδηγού Υλοποίησης, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας όλες τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, καθώς και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί ή θα εκδίδονται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου σας.


Προδιαγραφές Πινακίδων

 

Προδιαγραφές Σηματοδότησης Έργων Χρηματοδοτούμενων από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου

 

Σύμφωνα με τον Εφαρμοστικό Κανονισμό 1828/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα δημοσιότητας, για την ενημέρωση του κοινού το αργότερο εντός έξι μηνών μετά την ολοκλήρωση του έργου τους. Η πινακίδα αναρτάται στο έργο, υποχρεωτικά. Μεταφορτώστε το σχετικό Υπόδειγμα αναμνηστικής Πινακίδας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με συγχρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου πατώντας εδώ.


10/04/2014

Νέο Επικαιροποιημένο Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων Απαντήσεων για την Υλοποίηση Έργων, για να το μεταφορτώσετε πατήστε εδώ.

 

Ανάθεση Έργου / Πράξης σε νέο Χρήστη του ΠΣΚΕ

Για την τροποποίηση των δηλωθέντων κατά την υποβολή της πρότασης στοιχείων χρήστη λογαριασμού στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), απαιτείται η υποβολή στα γραφεία της Αναπτυξιακής Κρήτης της παρακάτω πρωτότυπης Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθου 8 του Ν. 1599/86, η οποία πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του Νομίμου Εκπροσώπου της δικαιούχου επιχείρησης. Προϋπόθεση για τη συμπλήρωση της δήλωσης είναι η ύπαρξη ή/και η εκ νέου δημιουργία συγκεκριμένου Χρήστη ο οποίος θα πρέπει να υφίσταται στο ΠΣΚΕ www.ependyseis.gr/mis πριν την υποβολή της σχετικής Υ.Δ. Προσοχή ! στην παρακάτω Υ.Δ. ζητείται η συμπλήρωση μόνο του ονοματεπώνυμου του νέου χρήστη καθώς και το όνομα χρήστη (user name) το οποίο υφίσταται στο ΠΣΚΕ και ποτέ του κωδικού πρόσβασης (password) ο οποίος είναι και πρέπει να παραμένει μυστικός! Για να μεταφορτώσετε την σχετική Υ.Δ. Ανάθεσης Έργου ΠΕΠ σε νέο χρήστη του ΠΣΚΕ πατήστε εδώ.

Δικαιολογητικά για την καταβολή επιχορήγησης

 

Εντυπα – Αιτήσεις για την Υλοποίηση Έργων

  • Νέο Έντυπο & Οδηγίες Συμπλήρωσης (14/02/2014) Αίτησης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ωριμότητας Υλοποίησης > 30% Επιλαχόντος Έργου (Πατήστε εδώ)

Έντυπα τροποποιήσεων, δανείου και ενδιάμεσης επαλήθευσης δαπανών (Πατήστε εδώ)

  • Οδηγίες για την κατάρτιση και υποβολή αιτημάτων (Πατήστε εδώ)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ 

Κείμενο Επιστολής Έγκρισης Δανείου
Σχετικά αρχεία :
01.YLOP_PRAKSEON_PRODIAGRAFES_PINAKIDON_PEP_MME_JAN_14_final.ppt01.YLOP_PRAKSEON_PEP_Subsidy_Support.doc