Υλοποιηση Πράξεων Έργων

 

 

Στο ακόλουθο συμπιεσμένο αρχείο (zip) θα βρείτε όλα τα έντυπα που αφορούν σε αιτήσεις τροποποιήσεων πράξεων, σε αιτήσεις επαλήθευσης έργων, καθώς και τους αντίστοιχους οδηγούς :

   Έντυπα και Οδηγός υλοποίησης

   Υ.Δ. πρόθεσης για λήψη προκαταβολής

 

Προδιαγραφές Σηματοδότησης Έργων :