Απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» (κωδ. ΟΠΣ: 3428), του ΕΠΑΝΕΚ

Απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» (κωδ. ΟΠΣ: 3428), του ΕΠΑΝΕΚ / ΕΣΠΑ 2014 – 2020, λόγω του ότι παρήλθε άπρακτη η προβλεπόμενη στην αναλυτική πρόσκληση της Δράσης προθεσμία χωρίς την υποβολή αίτησης τελικής επαλήθευσης-πιστοποίησης και χωρίς να έχει προηγηθεί εκταμίευση επιχορήγησης.

Δείτε την απόφαση εδώ.